Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

120 години ЛРС-Ловеч

На 25 май 1897 година 25 ентусиасти образуват Ловчанското ловджийско дружество и за негов председател е избран Стефан Георгиев.

През 1926 година дружеството има вече свое знаме, изработено от ловеца Атанас Денев, на което е извезано „Ловешко ловно дружество „СОКОЛ”. Денят на освещението е 31 октомври 1926 г. в казармата, в центъра на града.

С голямо въодушевление през 1931 г. е изграден в центъра на Ловеч хубав двуетажен Ловен дом. Строителство е възлизало на 700 000 лева, осигурени с доброволен труд и доброволни парични вноски. В Ловния дом е имало канцеларии на дружеството, ресторант и спални за ловците от околните село. Той е носел годишен доход от 4800 лева.

Дружеството укрепва организационно и през 1938 г. дружините наброяват 42 с 435 ловци. По това време дружеството е имало образцови ловни развъдници „Бялка”, „Дарян”, „Шундара”, „Ак баир” и „Гуровото”. По това време изобилстват познатите видове дивеч – зайци и яребици. Председател през този период е бил известния арх. Борис Иванчев.

През периода на Втората световна война дейността на дружеството значително отслабва.

Едва през 1947 г. започва съживяване на дейността и става обединение в национален мащаб на ловците и риболовците в Народен ловно-рибарски съюз.

Първата фазанария в дружеството е изградена през 1961 г. в м. „Липака” за отглеждане 2000 фазана от еднодневна възраст. В ловностопанските райони през този период зайците, яребиците и фазаните са в нормални запаси. През периода 1967-1970 година за пръв път е организиран улов на живи зайци за износ и лов на чужди ловци на видовете заек и фазан. Извършено е ловоустрояване на районите и бонитиране на местообитанията. Дружеството построява рибарници в селата Летница, Умаревци и Смочан.

Нов подем в развитието на ловното стопанство дава приетия Закон за ловното стопанство през 1983 година. През това време значително добре се развъждат и развиват видовете дивеч – дива свиня, сърна, благороден елен, зайци, фазани и от хищните – лисица, бялка, златка, дива котка, язовец и пор. През този период е построена фазанария „Ковънлъка” край с. Лисец, летните фазанарии в селата Горан, Пресяка, Българене, Казачево, Радювене, патичарниците „Ковънлъка”, Слатина и Радювене. Изградени са ловни хижи в селата Гостиня, Пресяка, Българене, Казачево, Горан, Слатина, Лисец, Стояново, Абланица, Микре, Катунец и Угърчин – ІІ. Закупена е сграда за ловен Дом в с. Александрово. Всички тези обекти са построени с доброволен труд на дружините, на техните членове ловци и риболовци.

Добрите запаси от едър дивеч и разумния отстрел дават тласък на трофейното дело. Добитите трофеи от ловците на дружеството участват в две национални и 9 международни изложения.

През 1988 година към Ловно-рибарско дружество Ловеч преминава Ловно-рибарско дружество Александрово и е закрита окръжната структура.

След демократичните промени през 1989 година дружеството продължи своят път като юридическо лице с нестопанска цел в обществено полезна дейност регистрирано в ЛОС през 1991 г. Предмета на дейност на дружеството е защита на човешките права в гражданското общество, отстояване интересите на своите членове. Обогатяване на животинските видове, възпроизводство и съхранение на екологичното равновесие в дивата флора и фауна и развитие на ловните и риболовните спортове в Ловешкия регион.

 

Настоящето

През 2016 г. в ЛРС-Ловеч са членували 1826 ловци и риболовци и 50 риболовци, в това число и деца, жени над 60 г. и мъже над 65 г. До настоящия момент са подновили членството си 1766 ловци и 25 риболовци. Увеличаване броя на риболовците ще изисква придобиване базата за любителски риболов и увеличаване на рибните популации във водоемите.

Ловешките ловци ловуват на всички основни видове едър и дребен дивеч, като резултатите са впечатляващи. Това е пряк резултат от целогодишните грижи на ловците, изразяващи се основно с подобряването на хранителната база и разселването на дивеч.

През последната година се подобри още повече развъдната дейност на чистопородни кучета в дружините. В сдружението са регистрирани 190 чистопородни кучета – българско гонче, барак, ягдтериер и различни породи птичари.

Общо узаконените ловни домове са 9, а останалите 10 се ползват за ловни клубове.

Основните проблеми пред ловците от ЛРС-Ловеч са свързани с масовата сеч на дървесни видове в държавни, общински и частни гори, точно там където са трайните местообитания на дивеча, с което се нарушава извършването на ловностопански мероприятия. Също така проблеми на дивеча и стопанисващите го създават нерегламентираното разораване на мери и пасища, безразборното използването на пестициди и изкуствени торове от земеделските производители.

 

 

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ