140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Седмицата на гората – По-важни инициативи в страната

Гората, дивечът, ловците са неразривно свързани и е естествено ловната общност да пази и се грижи за дома на дивеча. Много са факторите, които до­принасят за унищожаване на природата, а оттам и на жизнета ни среда: без­разборното изсичане на дърветата, ерозията, болестите, пожарите, колоез­дачните състезания, атеветата, незаконните строителства и т. н., които обезлюдяват горите и водят до промяна на климата. Посягането върху тях е посегателство върху всеки от нас. Дълг на всички е да се борим за опазването на зелената благодат. Затова трябва да възпитаваме подрастващото поко­ление в обич и грижа за гората.

Всяка година се провежда международен ден на гората, а у нас и Седмица на гората, идеята е масово да се ангажират хората във всички възрасти с миси­ята за запазване на зеленото злато и неговото възстановяване там, където вече го няма.

Първата Седмица на гората у нас се провежда от 15 до 22 април 1934 г. Идеята на предците е била доброволчески труд за страната, а задачата – Сед­мицата да се използва за залесяване на оголените склонове и озеленяване на градове и села. Тази идея днес е превърната в кауза, която ще осигурява на нас и поколенията ни жизнена среда. През тази година Седмицата на гората се провежда под мотото: 140 години история и традиция за бъдещето на го­рата.

В цялата страна се извършва масово залесяване и озеленяване, в което участват всички – малки и големи. Провеждат се различни инициативи и ме­роприятия, акцентът на които е значението и необходимостта от зеленото богатство, грижата за неговото опазване и съхранение.

 

140 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ГОРАТА

Официалното откриване на Седмицата на гората стана на 1 април 2019 г. в Благоев­град, домакин на която тази година е Югозападното дър­жавно предприятие.

Повече от 500 деца от ця­лата страна се включиха в инициативата „Лесовъд за един ден“.

„Вече пета поред­на година по няколко пъти годишно провеждаме сре­щи на лесовъди с деца под надслова „Лесовъд за един ден“ и всеки път събитието се превръща в празник. Раз­казваме на децата как трябва да пазим, да се грижим и да съхраняваме гората, но най- вече се опитваме да създа­дем у тях любов към гората и мислене за нея като източник на здраве и живот“ – казва д-р инж. Ани Петракиева, главен експерт в ИАГ и преподава­тел по „Горска педагогика“ в ЛТУ.

Това е първата от по­редицата инициативи, които са включени в програмата на Седмица на гората 2019 г. Събитието се провежда паралелно и в регионални дирекции по горите, дирек­ции на природни паркове и държавни горски стопанства в цялата страна. В ДГС-Су­ворово всички настоящи и бивши служители участваха в традиционното залесяване в парка на териториално­то поделение. Празничните прояви продължават със за­лесяване в двора на ДГС-Цо­нево и среща на служители от ДГС-Варна с ученици от ПГ „Николай Хайтов“. Деца и граждани от Варна засадиха 1000 дръвчета в м. „Боро­вец“. Инициативата „Лесовъд за един ден“ се проведе на 2 април в ДЛС-Шерба. Горски­те педагози от стопанство­то гостуват на децата от ДГ „Щастливо детство“ в с. Ста­ро Оряхово. Предвидена е среща с ветерани лесовъди. В ДГС-Добрич граждани и ученици участват в залесява­не в горски парк „Дъбовете“. Инициативата „Лесовъд за един ден“ заведе експерти от стопанството при децата от ДГ „Пчеличка“ и ученици от Хуманитарната гимназия в Добрич. Залесени са и фи­данки в горски парк „Дъбове­те“. Програмата за Седмица­та на гората в ДЛС-Балчик е насочена изцяло към децата и учениците от града. От сто­панството са закупили къщич­ки за птици, които са поставе­ни на различни места заедно с малчугани от ДГ „Здравец“. 2 дръвчета залесиха децата от кръжока по екология към СУ „Христо Ботев“-Балчик в двора на училището, а 20 фиданки засадиха учениците от МПО „Млад огнеборец“- Шабла. Залесяване с деца, възрастни хора и служители на държавни и общински ад­министрации има и в ДЛС- Тервел. По традиция в края на Седмицата на гората слу­жители на община Тервел и горското стопанство залеся­ват в парка на църквата „Све­ти Георги“. От ДГС-Преслав организират поход с игри и състезания за ученици от ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ и СУ „Черноризец Храбър“. В ДГС-Смядово стартира традиционната кампания за предаване на хартия за рециклиране. Про­веде се залесяване с децата. Изложба с рисунки на деца от всички учебни заведения във Велики Преслав отвори вра­ти в административната сгра­да на стопанството. Всички участници получиха награди и много изненади. В ДГ 1 в Нови пазар горски от мест­ното стопанство учиха и иг­раха с децата, после садиха дръвчета в парка на детското заведение. Имаха занятия по „Горска педагогика“. Конкурс за най-добра рисунка, свър­зана със Седмицата на го­рата обяви и ръководството на ДГС-Върбица. Творбите на децата ще бъдат изло­жени в стопанството, а все­ки един от участниците ще получи подарък и награда. Със залесяване на фиданки в землището на с. Панайот Хитово стартира Седмицата на гората в ДГС-Омуртаг. В акцията участват ученици от ОУ „Христо Ботев“-с. Камбу­рово, учители и много гости. Служители на стопанството и граждани отново залесяваха в близост до яз. „Ястреби­но“. Очаква се на мястото на поразената от корояд игло­листна гора край язовира да се появи 90 дка нова широ­колистна гора. Служители на ДГС-Търговище, деца и пре­подаватели от специалното училище за ученици с увре­ден слух „Свети Иван Рилски“ засадиха фиданки в градския парк „Юкя“ в областния цен­тър. Училищен горски разсад­ник и класна стая на открито бяха открити по повод Сед­мицата на гората в двора на ОУ „Христо Ботев” в дупниш­кото с. Крайници, които са единствени в Кюстендилска област. Експертите по горите ще оказват целогодишно по­мощ и подкрепа на децата и учителите за правилното от­глеждане на фиданките и ще покажат колко много грижи са необходими за израстването на едно дърво и създаване­то на устойчива екосистема. Целта е младото поколение да бъде възпитано в любов към природата и да се нау­чи да я пази, казват от ДГС- Дупница. Със залесяване на едроразмерни фиданки пред сградата на ДГС-Генерал Тошево бе открита тради­ционната Седмица на гора­та. Проявите ще продължат с Дискусионна кръгла маса и посещение на Демонстра­ционния учебен обект в стопанството.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ