Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

33 години от аварията в АЕЦ „Чернобил“ – Дивият свят се възстановява

На 26 април се навърши­ха 33 години от аварията в АЕЦ „Чернобил“, край ук­раинския град Припят. Сла­вутич – населеното място, изградено за евакуираните от града и за работниците от централата, си спомни за трагичния инцидент.

В ранното утро на 26 април, преди 33 години, се взривява четвърти енергоблок на цен­тралата. Непосредствено след експлозията загиват 31 души, а милиони са облъче­ни. Хиляди умират през след­ващите години от различни заболявания. Информацията за аварията е потвърдена едва на третия ден след екс­плозията. 50 хил. души са евакуирани от Припят, който е само на километър и поло­вина от централата. Те нико­га не се завръщат. За тях е построен град Славутич.

Чернобилската катастро­фа е едната от двете аварии от максималното седмо рав­нище, според Международ­ната скала за ядрени съби­тия. Другата е във Фукушима, преди 5 години. Чернобил­ската АЕЦ беше окончател­но затворена през декември 2000 г.

При осъществявания мо­ниторинг на района, вече по­вече от 3 десетилетия след инцидента, се забелязва уве­личаването популациите от вълци, лосове, елени и други33 години от аварията в АЕЦ „Чернобил“

диви животни в обезлюдени зони в Беларус и Украйна.

Районът е еволюирал от бедствена зона в природен резерват, обитаван от мно­жество диви животни. Забе­лежителният обрат в регион, обявен за постоянна необи­таема зона за хора след ин­цидента през април 1986 г., кара учените да смятат, че радиационното замърсяване не пречи на дивия свят да процъфтява.

Специалистите освен това обръщат внимание на бла­гоприятния ефект от човеш­кото отсъствие върху живо­тинските популации. След експлозията хиляди напускат района и никога не се завръ­щат. Изследване на британ­ски специалисти от 2016 г. разкрива какво се случва с дивата природа в обезлюде­ната зона. Направени по-ра­но проучвания са показали сериозни радиационни ефек­ти в т. нар. Чернобилска зона на отчуждение с площ 4200 кв. км и понижен брой на по­пулациите от диви животни. Данните от последните го­дини обаче показват „бързо съвземане“.

Наблюдава се относител­но изобилие от различни видове елени, лосове и диви свине. Числеността им е поч­ти същата като тази в някол­ко други природни резервата в района, които са минимал­но засегнати от радиацията. Вълците около Чернобил са седем пъти повече, отколко­то в резерватите.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ