Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

400 човека се веселиха на вечеринката на ЛРС-Благоевград

Кузман ПЕТРОВ

Ловната вечеринка на най- голямото ловно сдружение от Югозапада – „Сокол 1911“ в Благоевград винаги се оч­аква с интерес и се провеж­да твърде емоционално и с приповдигнато настроение. Заедно с летния ловен съ­бор в м. „Бачиново“ това са най-масовите прояви, които придават особен смисъл и съдържание на любимия ло­вен спорт.

Повече от 380 представи­тели на 17 ловни дружинки присъстваха на традицион­ната ловна вечеринка в спахотел „Езерец“ в Благо­евград. Събитието се откри със ставане на крака за по­срещане знамето на ЛРС- Благоевград и химна на горноджумайските ловци. И този път очакваната проява предложи много емоции, из­ненади, дружески разгово­ри, спомени от отминалите ловни преживелици, безо­бидни закачки, зевзеклъци и заслужена веселба.

Специални гости на про­явата бяха инж. Васил Василев, председател на НЛРС-СЛРБ, гланият сче­товодител на Национал­ната организация Бойка Костадинова, уважавани представители на регионал­ни институции и ведомства в Благоевград и представите­ли на местния бизнес.

В краткото си експозе дъл­гогодишният председател на ЛРС-Благоевград Иван Василев поздрави присъст­ващите и отправи специално внимание и благодарности към жените на ловците, кои­то 4 месеца в годината тряб­ва да споделят емоциите, тръпката и ловната възбуда на мъжете си и се чувстват едва ли не отговорни за слуката по време на лов­ните излети. Той подчерта, че в ловния спорт отговор­ностите и задълженията на ловците винаги стоят преди конкретното удоволствие от приятните и вълнуващите емоции на ловния излет. А доказана истина е, че слу­ката е пропорционална на грижите, които полагаме целогодишно за дивеча. Колкото и да е условна ста­тистиката на отстреляния дивеч, тя дава реална пре­ценка доколко ловният се­зон е бил успешен. За най- емоционалния и основен ловен обект – дивата свиня – резултатите показват, че през изминалия ловен сезон планът е изпълнен на 100%.

Казано по-конкретно с ци­фри, в ЛРС- Благоевград за сезон 2017/18 г. са отстре­ляни 595 диви прасета при плануван отстрел 600 броя. Добрите резултати никога не идват случайно. Те са резултат на целогодишни­те грижи по опазването и подхранването. В ловните площи на сдружението през изминалата година са изне­сени и заложени в хранилки­те 90 тона царевица и 4 тона пшеница. Похвално е, че в много дружинки са закупили допълнителни количества зърнен фураж. В тази отго­ворна мисия най-добре са се справили дружинките в Хърсово, Градево, Дъбрава, Логодаж. Според председа­теля на сдружението Иван Василев ловните дружинки подценяват сериозността на точния отчет за отстреля­ния дивеч по неразбираеми причини. Тази грешна ин­формация пречи на точния анализ на дивечовите за­паси и планирането на лов­ностопанските мероприятия. Борбата с хищниците е била на вниманието на ловците във всички излети, защото вече не е тайна, че сезонът за отстрел на дивата свиня е най-подходящ и за отстрел на лисици и вълци. В сдру­жението са убити 21 вълка, 284 лисици и 43 чакала.

Най-точен мерник по време на ловния сезон са имали Милан Кацарски от ЛРД-Хърсово с отстреляни 7 диви прасета, а от хищ­ничарите заслужени поз­дравления получиха Петър Кратев с 24 лисици и чакали и Иван Борисов с 18 лисици.

След краткия анализ за постигнатото в сдружението през изминалия ловен сезон интерес сред присъства­щите предизвика търгът на отстреляни диви животни. Крайната цена на отстреля­ното 120-килограмово диво прасе стигна 240 лв., пред­ложени от гостуващата гру­па ловци от съседното лов­но сдружение „Ловец“ в гр. Щип, Република Македония. Двата печени шарана оти­доха при Димитър Зрънчев за 55 лв., а дареното печено диво прасе от собственика на хотел „Езерец“ Румен Ка­лайджиев стана притежание на Георги Шапков срещу 170 лв.

Не по-малък интерес и вълнения предизвика и ловната томбола, в която участваха всички присъст­ващи. Всеки се надяваше на късмета си да спечели поне една от предложените пове­че от 40 награди – различни видове космат и пернат ди­веч, риба, различни ловни артикули и снаряжение, домашна битова техника и много други. С най-голямо нетърпение се очакваха късметлиите за печалбата на 2 ловни карабини и ло­вен автомат. Но най-много овации и радостни възгласи събра Анка Василева, съ­пруга на председателя на сдружението Иван Василев, която спечели ловна кара­бина. На председателите на ловните дружинки бяха връчени грамоти за отлич­но справяне с отговорните задачи по ловностопанските мероприятия.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ