Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

91 сдружения подадоха заявления за участие в националната програма за разселване през 2018 г.

До 26. 01. 2018 г. в изпълнението на „Национална програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС, чрез разселване“ 91 сдружения, членове на НЛРС-СЛРБ, подадоха заяв­ления за закупуване на фермено произведени птици за разселване и заявления-уведомления за закупуване на едър дивеч за разселване.

Заявени са за закупуване от страна на сдруженията 75 575 бр. пти­ци от видовете: ловен и колхидски фазан, яребица, полудива патица и тракийски кеклик за лятно и есенно разселване през 2018 г. и про­летно разселване през 2019 г. и 30 бр. елен лопатара.

До 01.03.2018 г. предстои да бъдат сключени договори за покупко- продажба между сдруженията и производителите за заявените ко­личества птици за разселване. В периода 20.03.2018 г. – 10.04.2018 г. на база сключените договори за покупка-продажба и набраните средства по чл.65а, ал.4 от ППЗЛОД за ловен сезон 2017/2018 г. Комисия „Ловно стопанство“ към УС на НЛРС-СЛРБ ще определи размера на допълнителното количество птици за пролетно, лятно и есенно разселване през 2018 г., финансирано със средства по чл. 65а, ал.4 от ППЗЛОД, което ще бъде предоставено на сдруженията. Комисията също така ще определи и размера на съфинансирането на разселения едър дивеч. Сдруженията, подали заявления за учас­тие в Националната програма, също така е необходимо до 10 март 2018 г. да са превели пълния размер на средствата по чл. 65а, ал.4 от ППЗЛОД, да са представили справка за използваните разреши­телни през ловен сезон 2017/2018 г., заверена от съответното ДЛС/ ДГС и да са представили протокол за разселения дивеч през 2017 г., ако са осъществявали разселване.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ