140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Африка – Забраните пораждат конфликти и бедност

През последните някол­ко години нараства негоду­ванието срещу трофейния лов, най-вече в държави­те, където това хоби не се практикува от много хора. Отговорите на необосно­ваните нападки обаче ста­ват все по-категорични и по научен път показват, че трофейният лов играе клю­чова роля за опазването на природата в много дър­жави, където се спазват принципите на устойчиво­то ползване на дивечовите запаси.

Това, което убягва на всички защитници на пра­вата на животните, е това, че при забрана на лова много местни общности се лишават от препитание. Политиците, живеещи в богати нации, знаят много малко за реалността в бе­дните общности, предимно в Африка и Азия. Налага­нето на рестрикции често е водещ фактор, когато се приемат закони, свързани с ловното законодател­ство.

През 2018 г. списанието „Биологическо опазване на околната среда“ публикува статия със заглавие „Мест­ни представи за трофей­ния лов в Намибия“. Тази статия представя мнение­то на хората, живеещи и работещи в различните по своята същност резервати в Намибия. 160 жители от 32 общностни зони, в кои­то има режим за възста­новяване и управление на популациите от различни видове животни, са били обект на анкетиране и про­учване. 90 процента от тях са отговорили, че трофей­ният лов предоставя без­спорни ползи за местните общности като работни места, облагородяване на съответните територии и общ икономически ръст. Опазването и възстановя­ването на екосистемите в тези зони е очевидно.

Също така позитивен ефект се оказва и върху съпътстващи бизнеси като хотелиерството и търго­вията на дребно.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ