140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Аквакултурите сериозно застрашават африканската природа

Бурното развитие на ак­вакултурите в редица аф­рикански страни от една страна решава проблемите с изхранването на населе­нието, но от друга сериозно застрашава местното еколо­гично равновесие. В много от изградените рибни ферми се отглеждат високопродуктив­ни инвазивни видове, които с времето променят местната екосистема. Вследствие на това се наблюдава замърся­ване на големи водни обекти като езерата Виктория, Мала­ви, делтата на река Окаванго, обширни участъци от река Нил и много други.

Еколози отдавна аларми­рат, че в името на бизнеса и бързите печалби се загърб­ват някои проблеми, свърза­ни с усвояването на отпадни­те продукти на аквакултурите и предпазването на водоеми­те от понататъшно замър­сяване. Още по-опасна е възможността за кръстоски между инвазивни и местни видове, което ще засегне трайно генофонда. Всички тези рискове за местната еко­система се пренебрегват или дори умишлено се прикриват, за да просперира възпроизводството, а властите също не реагират адекватно на сигна­лите.

Специалисти от Европа, наети да работят в акваф­ермите, са на мнение, че много трябва да се внимава с ендемичните видове риби. Изследване е показало, че нилската тилапия, която се отглежда почти повсемест­но на Черния континент, е в състояние да се размножава с всички други видове типа­лии, да налага своето пре­възходство и така да влияе негативно на генофонда. Да­ват се примери с карибската тилапия, обитаваща южните части на континента. Ней­ната популация е сериозно застрашена именно заради нарастващата хегемония на пришълци от север.

Някои експерти предлагат обособените във вътрешни­те водоеми ферми да бъдат изолирани със специални заграждения, за да няма възможности за смесване на питомни с диви риби. Тази идея обаче трудно ще бъде реализирана, понеже ще се наложат солидни вложения, а повечето страни на Черния континент са бедни и не са в състояние да понесат разхо­ди от такъв мащаб. А и няма сигурност, че с това пробле­мите ще бъдат окончателно решени.

В каква посока ще се разви­ват аквакултурите в Африка засега не е съвсем ясно, бъ­дещето ще покаже.

Ивайло ДИМИТРОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ