140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Анализираха на работна среща състоянието на есетровите риби в Каспийско море

каспийско море

Казахстан бе домакин на работна среща на учени от каспийските страни. Събра­лите се на форума работни групи от експерти по биоло­гия, рибовъдство и аквакул­тури дискутираха рационал­ното използване на водните биологични ресурси на Кас­пийско море и управлението на техните общи рибни запа­си.

На срещата имаше пред­ставители от Русия, Азербай­джан, Иран, Туркменистан и работна група от домакините. Учените обсъдиха уеднаквя­ване на критериите в подхода за определяне на обема на улова, както и перспективите за научно сътрудничество. Акцентът в Изследването и понататъшното опазване на есетровите риби бе във фо­куса на форума. Все пак те от години са на ръба на оцеля­ването. Най-много дискусии породи темата за продължи­телността на забраната за търговски риболов на есетри в Каспийско море.

Учените се договориха за обмен на генетични проби, за да проследят произхода на младите есетрови риби. Като част от повишаване ефектив­ността на изкуственото раз­множаване на есетрови риби е важно да се установят нор­ми за обмен на репродукти­вен материал, необходим за различни аквакултури и раз­въдна дейност. Руската де­легация покани участниците в срещата за участие в 5-ия международен рибен форум и изложение на риболовната индустрия, морски дарове и технологии, което ще се про­веде на 21-23 септември в Санкт Петербург.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ