140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Български проект по Натура 2000 спечели награда на ЕК

проект натура

Българският информацио­нен проект „Натура 2000 в България: нови хоризонти“, осъществен от „Зелени Бал­кани“ в партньорство с „Да­рик Радио“, „Дневник“, „Ка­питал“ и Хоби ТВ, спечели наградата „Натура 2000“, в категория Комуникация. Тази широкомащабна информа­ционна кампания, финанси­рана по програмата LIFE на ЕС, се стреми да повиши осведомеността за мрежата „Натура 2000“ в България, като използва водещи видо­ве и местообитания, за да информира за основните аспекти на „Натура 2000“.

„Радвам се, че наградата е връчена на български про­ект – споделя Елена Стоева, ръководител на проекта. – Това за мен е резултат от отличното партньорство с нашите медийни партньо­ри, благодарение на които посланията ни достигат до хората. Наградата приемам като признание за приноса на граждански организации като „Зелени Балкани“ за опазване на природата.“

По повод 30-годишнината от създаването на мрежата „Натура 2000“ комисарят на ЕС по околната среда, оке­аните и рибарството Виржи­ниус Синкевичюс обяви по­бедителите в изданието на наградите „Натура 2000“ за 2022 г. Сред шестте победи­тели са проекти от България, Австрия, Гърция, Португалия и Испания, както и трансгра­ничен проект от Германия, Австрия, Люксембург и Швейцария.

Британската ловна асоциацията приветства нов учебен предмет

Наградите отличават успешни приме­ри за опазване на околната среда в ЕС и повишават осведомеността за едно от изключителните постижения на Европа – мрежата от за­щитени зони „Натура 2000“.

В допълнение към опазва­нето на земята, комуникаци­ята, социално-икономически­те ползи и трансграничното сътрудничество тази година наградите се връчват в до­пълнителна категория – опазване на морската среда. Целта е да се популяризи­рат многобройните значими усилия, които се полагат в целия Европейския съюз за засилване на защитата на морските и крайбрежните видове и местообитания. Освен това наградата на гражданите се присъжда на победителя в онлайн гласу­ването.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ