140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Британската асоциация за стрелба и опазване на дивата природа остава в ЕС

След оповестяването на ре­зултата от референдума за членството на Великобрита­ния в Европейския съюз, който определи напускане на Обе­диненото кралство, Британ­ската асоциация за стрелба и опазване на дивата природа (БАСОДП) излезе с официал­но становище.

Ето какво гласи то, цитирано от в. “Наслука”:

„Ролята на БАСОДП е да на­прави така, че стрелковите спортове и опазването на природата да се развиват в положителна посока незави­симо какви са политическите и икономическите обстоятел­ства. Вотът за напускане на ЕС означава, че ще има промени както в политическата обстановка, в която работим, така и в регулаторните рамки, засягащи стрелковите спорто­ве и селските райони.

БАСОДП, най-голямата стрел­кова организация в Обеди­неното кралство, ще положи усилия, за да може тези, които поемат управлението, да бъ­дат добре информирани и да оказват подкрепа на занима­ващите се със стрелба.

Процесът на отделяне от ЕС ще наложи детайлен преглед на много от сферите на регу­лация, засягащи стрелбата и лова, като например санитар­ните изисквания за дивечо­вото месо и законите, имащи връзка с Европейските дирек­тиви за птиците, хабитатите и огнестрелните оръжия.

БА­СОДП, като водеща организа­ция в тази област, ще работи заедно с правителството, за да гарантира, че новите ре­гулаторни рамки са целесъо­бразни, логични, последова­телни, прозрачни и насочени към подобряване на реално­стите в сферата на стрелбата и опазването на природата.

БАСОПД ще остане член на Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE), така че нашият глас ще продължи да се чува при дискусиите за европейските политики, които биха имали отношение към Великобритания.“

В лично изявление предсе­дателят на БАСОДП Питър Гленсър каза следното по от­ношение на подалия оставка британски премиер Дейвид Камерън:

„Камерън бе ангажи­ран със стрелбата и опазване­то на природата. Като минис­тър-председател той няколко пъти се намеси, за да могат стрелковите спортове да из­влекат полза от действията на ръководеното от него пра­вителство. Нетърпеливи сме да започнем работа с неговия наследник и да направим така, че стрелбата да продължи да носи големи икономически, со­циални и екологични ползи.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ