140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Британците с грандиозен проект за развитие на аквакултурите

Мащабен научен проект във Великобритания за ге­нетично подобряване на фермено отглеждани риби се финансира от държав­ната хазна. Целта е да се осъвремени аквакултурното производство в дългосрочен план. Очевидно властите в страната са наясно с важ­ността на този сектор и ре­агират адекватно и съвсем навреме.

Проект „AquaLeap“,на обща стойност 1,7 млн. фунта стер­линги, има за цел да обедини академичните научни среди и експертите в бранша за мащабни генетични изслед­вания по отношение подо­бряване устойчивостта на най-популярните риби, по­датливи на фермено отглеж­дане, както и оптимизиране темповете на растеж в спе­цифичните условия.

Ще бъде създаден Кон­сорциум от представители на най-престижните научни университети на Острова, както и от експерти в об­ластта на аквакултурното производство и рибопре­работването. Партньорите, участващи в изследването, ще търсят решения на някои проблеми в сектора, чрез въвеждане но нови техно­логии за осъвременяване на производството, включител­но и чрез ДНК-изследвания. Ще се търсят авангардни селективни решения, но из­цяло на базата на заложени високи екологични критерии.

По повод на всичко това д-р Ендрю Деви, преподава­тел в Института по аквакул­тури, споделя:

„Ние приветстваме този иновационен съвместен про­ект. Основен ангажимент на нашия Институт в „AquaLeap“ ще бъде подобряване на ця­лостния биологичен контрол за справяне с морските въш­ки при отглежданите садко­ви сьомги. Известно е какви поражения нанася болестта върху рибните стопанства на Стария континент. Убе­дени сме, че с общи усилия ще издигнем аквакултурите до нови, съвременни висоти. Това е бъдещето“.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ