Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Критерии и изисквания за членство в НЛРС-СЛРБ

За приемане на ловни, ловно-рибарски, рибарски, киноложки, ловно-стрелкови и други сдружения в Националното ловно-рибарско сдружение – “Съюз на ловците и риболовците в България”.

(Утвърдени с Решение № 04.01 от заседанието на Общото събрание на 20.05.2010 година)

І. Организационно-административни изисквания.

1. Период на съществуване:

  • за ловните, ловно-рибарските и рибарските сдружения – след деня на тяхната съдебна регистрация като самостоятелно юридическо лице по ЗЮЛНЦ, ЗЛОД и ЗРА;
  • за киноложките, ловно-стрелковите и други – не по-кратък от 1 година от възникването им като самостоятелно юридическо лице по ЗЮЛНЦ.

2. Минимален брой на членовете в сдруженията – без ограничение.

3. Наличие на материално-техническа база за осъществяване на съюзно-организационна дейност – канцелария, ловен или риболовен клуб, хижи, стрелбища, полигони и други; транспортни средства; средства за комуникация – телефони, компютри, Интернет.

4. Минимален брой щатни служители:

  • за ловните и ловно-рибарските сдружения – специалист по ловно стопанство на постоянен трудов договор на 8/или 4/ часов работен ден; ловен надзирател на постоянен трудов договор с най-малко на 4 – часов работен ден и счетоводител или специализирано счетоводно предприятие.
  • за рибарските, киноложките или ловно-стрелковите сдружения – организатор или друго материално-отговорно лице на постоянен трудов договор или на граждански договор и счетоводител или специализирано счетоводно предприятие.

ІІ. Ловностопански и рибостопански изисквания.

1. Обща площ на ловно-стопанските райони определени със заповед на съставните дружини – най-малко две дружини без ограничение в площта.
2. Наличие на дивеч и риба в ловно-стопанските райони и водни обекти.

ІІІ. Финансови условия.

1. Утвърдено от компетентния орган щатно разписание.
2. Липса на задължения към държавата.

ІV. Необходими документи.

1. Необходими документи съгласно чл.14, ал. 2 от Устава на НЛРС- СЛРБ, които се представят от всяко сдружение – кандидат:

1.1. Писмено заявление от председателя на Управителния съвет на сдружението- кандидат за членство;
1.2. Решение на Общото събрание за членуване в НЛРС-СЛРБ;
1.3. Устав на сдружението;
1.4. Ксерокопие от съдебната регистрация и удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
1.5. Ксерокопие от ЕИК по БУЛСТАТ;
1.6. Декларация, че няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган(документ от НАП);
1.7. Декларация, че не е в ликвидация (документ от съда);
1.8. Декларация, че не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност(документ от съда);
1.9. Декларация от председателя на сдружението, че същото не членува в други национални ловни, национални ловно-рибарски и национални рибарски сдружения( за кандидатите ловни, ловно-рибарски и рибарски сдружения).

2. Документи по останалите изисквания и условия, които представят ловните, ловно-рибарските и рибарските сдружения – кандидати:

2.1. Списък на членовете на ловните, ловно-рибарските и рибарските сдружения по дружини и съдържащи трите имена и ЕГН на всеки член;
2.2. Ксерокопие от заповедта на МЗХ за обособяване на ловно-стопанските райони.
2.3. Ксерокопие от договора за стопанисване и ползване на дивеча с ДГС или ДЛС и анексиите към него.
2.4. Ксерокопия на документи за собственост на недвижимо и движимо имущество;
2.5. Ксерокопие на договори за наем на недвижимо имущество;
2.6. Копие от утвърдено щатно разписание на длъжностите;
2.7. Ксерокопие на трудов договор и удостоверение за регистрацията им в НОИ с:

  • специалист по ловно стопанство/риболова/;
  • ловен/риболовен/ надзирател;
  • счетоводител или договор за счетоводно обслужване и други длъжности;

2.8. Решение за размера на членския внос на различните категории членове за последната година, взето от органа, упълномощен в Устава да го определя.
2.9. Резултати от пролетната таксация на дивеча за последната година, заверени от съответните ДГС или ДЛС (справки по образец).
2.10. Резултати от годишното ползване на дивеча за последната година, заверени от съответните ДГС или ДЛС (справки по образец).
2.11. Протоколи от разселването на дивеча и рибата и ксерокопия на документите за закупуването им преди разселването;
2.12. Ксерокопие от договора за предоставен водоем за стопанисване.
2.13. Ксерокопие с входящ № за представена годишна данъчна декларация и отчет за дейността /чл.92 от ЗКПО/ в Териториална дирекция/ТД/ на Националната агенцията по приходите /НАП/ по регистрация на данъчно задълженото лице.

3. Документи по останалите изисквания и условия, които представят киноложките, ловно-стрелковите и други сдружения – кандидати:

3.1. Ксерокопия на документи за собственост на недвижимо и движимо имущество;
3.2. Ксерокопие на договори за наем на недвижимо имущество;
3.3. Копие от утвърдено щатно разписание на длъжностите;
3.4. Ксерокопие на трудов договор и удостоверение за регистрацията им в НОИ или граждански договор с: организатор, счетоводител или договор за счетоводно обслужване и други длъжности;
3.5. Решение за размера на членския внос на различните категории членове за последната година, взето от органа, упълномощен в Устава да го определя;
3.6. Ксерокопие с входящ № за представена годишна данъчна декларация и отчет за дейността /чл.92 от ЗКПО/ в Териториална дирекция /ТД/ на Националната агенцията по приходите /НАП/ по регистрация на данъчно задълженото лице;

ЛОГО - СЛРБ