НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

УСТАВ

на Национално ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България"

Чл.1. Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” е правоприемник и наследник на ловно-стрелческа организация “Сокол”-гр. София, основана през 1898 г., на Българския рибарски съюз, основан през 1929 г., обединени през 1948 г в единна организация – Народен ловно-рибарски съюз – гр. София, преименуван на Български ловно-рибарски съюз през 1962 г. и на Съюз на ловците и риболовците в България през 1992 г., и е продължител на техните дългогодишни демократични, родолюбиви и природозащитни традиции.

Чл. 2. /1/ Националното сдружение е юридическо лице с нестопанска цел. То е доброволно обединение на ловни, ловно-риболовни и риболовни сдружения в страната, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел.

/2/ Националното сдружение е отворено за присъединяване към него и на други организации и сдружения, с цели и предмет на дейност сходни с тези на Националното сдружение и приемащи настоящия устав.

Чл. 3. Националното сдружение е организация за осъществяване на ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ с основен предмет на дейност в областта на устойчивото стопанисване, възпроизводството и опазването на дивеча и рибата, съхраняването на екологичното равновесие и биологичното разнообразие, развитието на ловните и риболовните спортове и киноложкото дело, защита на интересите на членовете си и човешките права в гражданското общество.

Чл. 4. Националното сдружение осъществява дейността си под наименование – Национално ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” със седалище и адрес на управлението си гр. София, бул. “Витоша”, № 31-33.

Чл. 5. Националното сдружение се изгражда и работи в съответствие с Конституцията на Република България и законите на страната.

Чл. 6./1/ Националното сдружение е независима, доброволна, демократична, неполитическа и неправителствена обществена организация, изразител и закрилник на природозащитните, спортните и имуществените интереси на членовете си.

/2/ Националното сдружение отстоява националните ловни традиции и формира чрез членовете си морални, общочовешки и национални ценности и чувство на родолюбие.

Чл. 7./1/ Националното сдружение е изградено и функционира при спазването на следните принципи

 1. доброволност на членството;
 2. равнопоставеност на членовете;
 3. изборност и мандатност на ръководните органи и длъжности;
 4. финансова самостоятелност на членовете;
 5. отчетност и контрол при разпореждане с членския внос, финансови средства и активи;
 6. координираност, взаимодействие и подкрепа между структурите на националното сдружение;
 7. контрол на членовете върху дейността й;
 8. съгласуваност, подкрепа и единодействие при подготовката и провеждането на съюзни прояви от регионален и национален мащаб;

/2/ В своята дейност Националното сдружение се ръководи от законите на страната, приетия Устав, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.

Чл. 8. Националното сдружение съдейства за осъществяване на националната политика в природозащитното дело, ловното и рибното стопанство и спорт, като работи във взаимодействие с всички държавни и местни органи на властта, стопански, обществени и други организации и движения, имащи отношение към опазването на природната среда и развитието на ловното и рибното стопанство, ловния и риболовния спорт и киноложкото дело.

Чл. 9 /1/ Националното сдружение установява и развива международно сътрудничество и връзки със сродни ловни и риболовни организации на двустранна и многостранна основа от взаимен интерес.

/2/ Националното сдружение членува в международни организации с цел защита на интересите на своите членове в сферата на лова и риболова, ловните и риболовните спортове и киноложката дейност.

/3/ Решенията за членство в международните ловни и риболовни организации, както и за тяхното напускане се взема от Общото събрание.

Чл. 10. Националното сдружение си поставя следните цели:

 1. да разпространява и защитава обществено значимите ценности на лова и риболова в България като културни, екологични и спортни традиции и идеали, почиващи на научните и екологични принципи;
 2. да съдейства и подпомага за обучението и за информираността на обществеността във връзка с опазването и устойчивото развитие и използване на биологичните ресурси – дивеча и рибата и състоянието на околната среда;
 3. да подържа постоянни връзки и обмен на информация между членовете си, защитавайки техните интереси на национално и международно равнище;
 4. да създава условия за развитието на ловния и риболовния спорт и ловната кинология, като ги организира и ръководи;
 5. да отстоява независимостта и единството на Националното сдружение и развива отношения на толерантност, взаимопомощ и уважение между членовете си;
 6. да популяризира сред обществото природо-защитните и демократичните идеи и принципи на организираното ловно и риболовно движение, в това число и на Организацията;
 7. да развива, утвърждава и отстоява националните традиции в ловното и риболовно дело и спорт;

Чл.11. Националното ловно-рибарско сдружение “СЛРБ” постига своите основни цели като:

 1. обединява и координира действията на сдруженията, представлява и защитава членовете си пред съответните държавни, местни, обществени органи и организации.
 2. сътрудничи с органи и институции, имащи право на законодателна инициатива;
 3. съдейства на държавните и местни институции и осъществява взаимодействия между членовете си за охрана на дивеча и рибата;
 4. разработва и реализира свои проекти и програми свързани с видовото обогатяване и увеличаване на дивечовите и рибни запаси;
 5. изгражда и утвърждава вътрешна система за масовизиране и практикуване на ловния и риболовния спорт и ловната кинология;
 6. прилага съвместно с членовете си съгласувана политика по кадровото обезпечаване на сдруженията, с изпълнителски и ръководни кадри;
 7. участва в преговори, сключване на споразумения и други с централните и местни органи на изпълнителната власт, свързани с предмета на дейност;
 8. комуникира и взаимодейства с международни ловни и риболовни организации;
 9. организира и ръководи провеждането на регионални, национални и международни прояви;
 10. участва в регионални, национални и международни проекти и програми;
 11. оказва безвъзмездна експертна помощ на членовете си;
 12. предприема инициативи за запознаване на членовете си с международни конвенции, спогодби, директиви и др., свързани с лова и риболова и тяхното прилагане у нас;
 13. следи и информира членовете си за новостите и тенденциите в развитието на ловното и риболовното стопанство;
 14. работи за опазване и управление на материално-техническата база на Националното сдружение;
 15. провежда благотворителна дейност;
 16. води Национален регистър на ловците и риболовците и ловна статистика.
 17. не допуска дискриминиране или толериране на отделни свои членове по етнически, религиозни или каквито и да било други признаци;

Чл. 12. /1/. Членове на Националното сдружение могат да бъдат ловни, ловно-рибарски, рибарски сдружения, киноложки сдружения, ловно-стрелкови сдружения и други, регистрирани съгласно действащото законодателство в страната, които приемат Устава, имат цели и задачи съответстващи на целите и задачите на Националната организация и работят за тяхното осъществяване.

/2/ Членуването в Националното сдружение е при пълна доброволност, независимост и равнопоставеност на сдруженията.

/3/ Членуването в Националното ловно-рибарско сдружение на сдруженията по ал. 1 става въз основа на критерии и изисквания, утвърдени от Общото събрание на сдружението.

/4/ Ловно и Ловно рибарско сдружение е това, което отговаря на чл.29 и чл.30 от Закона за лова и опазване на дивеча.

/5/ Пряко членство на физически лица в Националното сдружение не се допуска.

Чл. 13. Членството в Националното сдружение не накърнява или ограничава вътрешноорганизационната структура, отношения и дейности на нейните членове.

Чл. 14. /1/. Решението за членуване в Националното сдружение се взема от Общото събрание на съответното сдружение. То определя представител/и/ за участие в работата на ръководните органи на Националното сдружение.

/2/ Решението за приемането на нов член на Националното сдружение се взема от Управителния съвет въз основа на представено писмено заявление от председателя на кандидатстващото сдружение, придружено от решение на компетентния му орган, устав, копие на съдебната регистрация, удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, данни за регистрация в регистър БУЛСТАТ, декларация по чл.16, ал.3, т.8 от Устава, декларация, че няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, декларация, че не е в ликвидация, не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност. Към посочените документи ловните и ловно-рибарски сдружения представят и актуални списъци на сформираните ловни дружини, съдържащи името на дружината, площта на ловната им територия, имената и ЕГН на ловците в тях, копие от утвърденото щатно разписание на служителите и копие на трудов договор със специалиста по ловно стопанство. Решението за приемане се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от членовете на Управителния съвет.

Чл. 15. Членуващите в Националното сдружение заплащат до края на месец февруари членския си внос за текущата година, който се определя от Общото събрание.

Чл.16. /1/ Всички членове на Националното сдружение са равно поставени по отношение на правата и задълженията си.

/2/ Членовете на Националното сдружение имат право:

 1. да участват в цялостната дейност на Националното сдружение;
 2. да упражняват право на глас при вземане на решения от Общото събрание , съгласно изискванията на устава;
 3. да представляват и защитават интересите си и тези на своите членове в органите на Националното сдружение;
 4. да избират и отзовават свои представители в Общото събрание на Националното сдружение и да искат и получават отчет за тяхната дейност;
 5. да участват в разработването и приемането програмните и устройствени документи на Националното сдружение;
 6. да получават необходимата им методическа, консултантска и информационна помощ;
 7. да предлагат и приемат от други членове на Националното сдружение участие в съвместни дейности;
 8. да участват в избирането на ръководни органи на Националното сдружение;
 9. да получават текуща информация за всички решения на Общото събрание на Националното сдружение;
 10. да ползват имуществото на Националното сдружение, съгласно изискванията на устава и по ред и условия, определени от Управителния съвет на Националното сдружение;
 11. да изискват информация за дейността на ръководните органи на Националното сдружение;

/3/ Всеки член на Националното сдружение е длъжен:

 1. да спазва Устава и да изпълнява решенията на ръководните органи на Националното сдружение;
 2. да заплаща членския си внос по реда на чл.15 от Устава;
 3. да участва редовно в Общото събрание на Националното сдружение;
 4. да информира своите членове за решенията на Общото събрание и Управителния съвет на Националното сдружение, да подпомага и организира тяхното изпълнение;
 5. да участва в единна система на Националното сдружение за обучение и квалификация на кадри;
 6. да отстояват независимостта и единството на Националното сдружение;
 7. да информират ръководните органи на Националното сдружение за дейността си, по ред и начин, определен от Управителния съвет на Националното сдружението;
 8. да не членува в други национални ловни, национални ловно-рибарски или национални рибарски сдружения, регистрирани на територията на страната;
 9. да не използва по какъвто и да било начин членството си в Националното Сдружение за уронване на неговия престиж и авторитет;
 10. да съдейства за разширяване и утвърждаване на демократичните принципи на самоуправление в дейността на Националното сдружение.

Чл. 17. /1/ Членството в Националното сдружение СЕ ПРЕКРАТЯВА ПРИ:

 1. доброволно напускане на Сдружението с писмено заявление и Решение на Общото събрание на съответното Сдружение;
 2. при прекратяване съществуването на юридическото лице и обявяването на ликвидацията му;
 3. при отпадане на членство поради не внасяне на установения за Националното сдружение членски внос, съгласно чл. 15;
 4. изключване;

/2/ Членуването в Националното сдружение може да бъде прекратено поради изключване, когато членуващото сдружение:

 1. нарушава Устава на Националното сдружение;
 2. системно не изпълнява решения на Общото събрание или Управителния съвет;
 3. осъществява действие, с което нарушава единството и целостта на Националното сдружение, уронва престижа, доброто име и авторитета на Националното сдружение;

/3/ Членуването в Сдружението се прекратява когато ловно или ловно-рибарско сдружение не отговаря на специфичните изисквания за ловно сдружение по чл. 30 от ЗЛОД.

/4/ При доказани нарушения по предходната алинея 2/две/ Управителният съвет на Националното сдружение информира и в едномесечен срок изисква писмено становище от сдружението-нарушител. Решение за прекратяване на членство поради изключване се взема след изслушване на сдружението-нарушител чрез Председателя или друго упълномощено от състава на Управителния съвет лице. За целта се отправя писмена покана до сдружението-нарушител, в която се посочва дневния ред, деня, часа и мястото на заседанието.Неявяване на представител на управителния съвет на сдружението-нарушител не е пречка за вземане на решение за изключване.”.

/5/ Решението за прекратяване на членство в Националното сдружение се взима от Управителния съвет на Националното сдружение с квалифицирано мнозинство 2/3 (две трети) от членовете на Управителния съвет и се съобщава на заинтересованото сдружение, чрез изпращане на преписа от решението в двуседмичен срок.

/6/ Решението на Управителния съвет на Националното сдружение може да бъде обжалвано чрез Управителния съвет пред Общото събрание на Националното сдружение в двуседмичен срок от получаването му. Общото събрание на Националното сдружение може да потвърди или отмени обжалваното решение. При съществени нарушения на процедурата по вземане на решение за прекратяване на членство, Общото събрание може да върне случая за ново разглеждане от Управителния съвет.

/7/ При прекратяване на членството, Националното сдружение не дължи връщане на направените имуществени вноски за периода на членство.

Чл. 18. Органи на Националното сдружение са Общото събрание, Управителният съвет и Контролният съвет.

Чл. 19. /1/. Върховен ръководен орган на Националното сдружение е Общото събрание.

/2/ Общото събрание се състои от делегати на всички членове, избрани и упълномощени от компетентните органи. Легитимността на всеки един делегат се констатира, чрез представен протокол от общо събрание на сдружението – член с взето надлежно решение за избор на делегата /представител/ в общо събрание на Националното сдружение и декларация за членство, изготвена от последния, съгласно образец утвърден от Управителния съвет на Националното сдружение.

/3/(18.05.2016). Делегатите на сдруженията за всяка календарна година се избират на квотен принцип съобразно внесения в Националното сдружение отчислен членски внос за броя на членовете на сдружението към 31 декември на предходната година, а за новите членове за текущата година при норма на представителност 1 /един/ делегат за сдружение с членски състав до 500 /петстотин/ членове, 2 /двама/ делегати за сдружение с членски състав от 501 до 1 000 членове, 3 /трима/ делегати за сдружение със членски състав от 1 001 до 1 500 членове, 4 /четирима/ делегати за сдружение с членски състав от 1 501 до 2 000 членове и 5 /петима/ делегати за сдружение с членски състав от и над 2 001 членове. Изборът на делегати от сдруженията се провежда в периода от датата на решението на Управителния съвет на НЛРД „СЛРБ“ за свикване на Общо събрание на Националното сдружение до 5 /пет/ дни преди насрочения ден за неговото провеждане.

/4/(18.05.2016). Делегатите за провеждане на извънредно Общо събрание, свикано по искане на 1/3 /една трета/ от членовете на Националното сдружение се считат делегатите, избрани по реда на ал. 2 и ал. 3 за съответната календарна година.

/5/ Общото събрание се свиква не по-малко от веднъж годишно от Управителния съвет на Националното сдружение с писмена покана, съдържаща дневния ред, датата, мястото и часа на провеждането му.

/6/ Общото събрание може да се свика и по писмено искане на 1/3 от членовете на Националното сдружение, придружено с решение на техен компетентен орган. Управителният съвет на Националното сдружение се задължава в двуседмичен срок да отправи писмена покана за свикването му. В противен случай то се свиква от Съда по писмено искане на заинтересованите членове.

/7/ Поканата за свикване на Общо събрание се обнародва в Държавен вестник най-малко един месец преди насрочения ден за заседание, като се постави и обява на видно и достъпно място в Управлението на Сдружението.

/8/ Общото събрание започва работа и е законно, ако присъстват повече от половината от всички делегати. Те приемат регламент и процедурните правила при провеждане на заседанията.

/9/ При липса на кворум заседанието на Общото събрание се отлага с 1 час по-късно и се провежда на същото място и със същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

/10/ Кворумът се установява от комисия избрана от Общото събрание по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от комисията и се прилага към протокола за него.

/11/ Всеки делегат на Общото събрание има право на 1 глас, който се упражнява от делегатите /представителите/ съгласно чл.19, ал.3 от Устава.

Чл. 20. Общото събрание:

 1. Приема, изменя и допълва устава на Националното сдружение;
 2. Приема вътрешни правила на Националното сдружение;
 3. Избира и освобождава ръководните органи на Националното сдружение- Председател на Управителния съвет на Националното сдружение, членове на Управителния съвет и Председател и членове на Контролния съвет;
 4. Взема решение за участие на Сдружението в други организации – сдружения с нестопанска цел;
 5. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Националното сдружение;
 6. Приема основните насоки и програми за дейността на Националното сдружение;
 7. Приема бюджета на Националното сдружение;
 8. Взема решения относно размера на членския внос, срока за изплащането му и за други вноски от членуващите в него сдружения;
 9. Приема отчетите на Управителния и Контролен съвет;
 10. Отменя решения на други органи на Националното сдружение, които противоречат на законите, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността му;
 11. Разглежда жалби, молби и искания на своите членове;
 12. Приема и огласява декларации, обръщения и други съюзни решения;
 13. Взема и други необходими решения за дейността на Националното сдружение;
 14. Взема решения за разпореждане с недвижимото имуществото на Националното сдружение и опрощаване на вземания;
 15. Взема решения за учредяване на търговски дружества, като определя вида и размера на капитала и приема годишните им отчети;
 16. Взема решение за придобиване на недвижимо имущество на стойност над 35% от оборотните средства;

Чл. 21. /1/. Решенията на Общото събрание са задължителни за всички органи на Националното сдружение и за членуващите в него сдружения.

/2/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Съдебните спорове относно решенията на Националното сдружение се повдигат от сдруженията-членове само по решение на техните ръководни органи-Общо събрание или Управителен съвет.

/3/ Решенията на Общото събрание на Националното сдружение се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а по т. 1, 4, 6, 7, 15 и 16 – с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

/4/ Избор на ръководни органи, съгласно чл.20, т.3 от устава, се провежда чрез тайно гласуване, като за всеки отделен вид ръководен орган се провежда самостоятелен избор. След откриване на процедурата за избор и преди провеждане на тайно гласуване всеки делегат на Общото събрание и новоизбрания Председател могат да издигат своя или на друго лице кандидатура. Направеното предложение се включва в предложената пред общото събрание проектолиста, като за отсъстващите се прилага декларация за избор. Подреждане на кандидатите в бюлетината се определя с регламента за работа на Общото събрание. Правото на избор за конкретен ръководен орган се упражнява с бюлетина, в която подателят маркира съответния кандидат и същата се поставя в определената за целта изборна урна.

/5/ Провеждането и резултатите от избор на ръководни органи се установява и констатира от комисия по избора, която съставя протокол, подписан от членовете на комисията.

/6/ Всички решения на Общо събрание, освен по чл.20.т.3 от Устава се провеждат с явно гласуване.

Чл. 22. /1/. Оперативната дейност на Националното сдружение между заседанията на общите събрания се организира и ръководи от Управителния съвет на Сдружението.

/2/ Численият състав на Управителния съвет на Националното сдружение се определя от Общото събрание, но не по-малко от единадесет членове. Членовете на Управителния съвет се избират с мандат от 4 години из между членовете на сдруженията, участващи в Националното сдружение, без ограничение в броя на мандатите.

/3/ При отпадане или трайна невъзможност на член на Управителния съвет да изпълнява задълженията си, Управителния съвет продължава дейността си в намален състав, вкл. и при намаляването му под 11 члена до неговото попълване от следващото ОС. Мандатът на новоизбраните членове е до изтичане мандата на целия УС.

/4/ Членове на Управителния съвет на Националното сдружение не могат да бъдат щатни служители в Националното сдружение, с изключение на председателя, заместник-председателите и главния секретар.

/5/ При системни три последователни неявявания на член на Управителния съвет на негови заседания и ако в 14-дневен срок отсъстващият от третото заседание не извести уважителна причина за отсъствията си или при осъществяване на действие, с което уронва престижа, доброто име и авторитета на Националното сдружение, или при системно неизпълнение на решения на Общо събрание са основания Управителния съвет да отправи предложение до Общото събрание за предсрочно освобождаване на този член от състава на Управителния съвет.

/6/ За отпаднал от Управителния съвет се счита всеки член на Управителния съвет, който подаде молба за доброволно напускане. Същият се счита за напуснал от постъпване на молбата. Това обстоятелство се констатира от Общото събрание.

Чл. 23. Колективен орган за управлението на Националното сдружение е Управителният съвет, който:

 1. Представлява Националното сдружение и определя рамките на представителната власт на Председателя му;
 2. Избира заместник-председатели на Управителния съвет из между членовете му;
 3. Избира главен секретар;
 4. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание на Националното сдружение, отчита се пред него и направлява, координира и контролира цялостната дейност на Националното сдружение между заседанията на Общите събрания;
 5. Ежегодно подготвя доклад за дейността на Националното сдружение, съдържащ данни и анализ за осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзките им с целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати, както и за размера на безвъзмездно полученото имущество, приходите от други дейности за набиране на средства и финансовия резултат за годината. Докладът е публичен и се внася в Министерство на правосъдието за публикуване в Бюлетина на Централния регистър.
 6. Определя реда и организира извършването на дейностите на Националното сдружение, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 7. Изготвя и внася за утвърждаване от Общото събрание проект за бюджета на Националното сдружение;
 8. Утвърждава щатното разписание в Националното сдружение;
 9. Оказва съдействие на държавните органи и изразява становища при подготовката на проекти за нормативни актове в областта на ловното и рибното стопанство, опазването на околната среда, киноложкото дело и др.
 10. Взема решения за насрочване на Общо събрание;
 11. Организира издаването на печатни съюзни издания и избира главните им редактори;
 12. Организира и участва в провеждането на международната дейност на Националното сдружение и го представлява в международните организации;
 13. Взема решения за управление на имуществото на Националното сдружение;
 14. Взема решения за разпореждане с движимото имущество на Националното сдружение с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите членове;
 15. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не са в правата на друг орган;
 16. Взема решения за придобиване на движимо и недвижимо имущество на стойност до 35% от оборотните средства;
 17. Приема и изключва членове на Националното сдружение.
 18. Избира управители на търговските дружества по чл.20 т. 15.
 19. Взема решения за получаване на кредити и сключване на лизингови договори.

Чл. 24 /1/. Управителният съвет провежда заседания поне веднъж на три месеца. Заседанията се свикват и ръководят от председателя му, а при негово отсъствие от посочен от него заместник-председател или определен от Управителния съвет член.

/2/ Заседанията на Управителния съвет са редовни, когато присъстват повече от половината от членовете му.

/3/ Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет и при писмено искане на 1/3 от членовете му и ако не го свика в седмичен срок от искането, то може да се свика от всеки член на УС.

/4/ Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите. Решенията за придобиване и управление на недвижимо имущество с мнозинство от 2/3 от членовете му. Предложение за решение за ликвидация на Сдружението и за определяне и извършване дейността на Сдружението, включително и в обща полза, се вземат с мнозинство от всички членове.

/5/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за решението бъде подписан без забележки и възражения от всички членове;

/6/ Управителният съвет работи на широка обществена основа при пълна прозрачност на дейността си и може да създава към Националното сдружение клубове, комисии и др. помощни органи по основни направления на дейността му.

/7/ За заседанията на Управителния съвет се води протокол, придружен с присъствен лист. Протоколите се подписват и съхраняват от Председателя на Управителния съвет.

Чл. 25. /1/ Председателят на Управителния съвет представлява Националното сдружение пред всички държавни и местни органи на властта, ведомства, институции, учреждения, организации, юридически и физически лица и ръководи цялостната дейност на Организацията въз основа на предоставените му права от нормативните актове и Устава.

/2/ Председателят се избира преди избора на Управителен съвет и Контролен съвет от Общото събрание на Националното сдружение с тайно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите делегати с мандат от 4 /четири/ години. Председателят по право е член на Управителния съвет. Едно и също лице не може да бъде избирано за Председател за повече от два последователни мандата.

/3/ При оставка или невъзможност да изпълнява задълженията си като председател повече от шест месеца, тяхното изпълнение се възлага от УС на един от членовете му до свикване на поредното Общо събрание.

/4/ Председателят на Управителния съвет на Националното сдружение има следните правомощия:

 1. представлява Националното сдружение;
 2. организира оперативната работа за изпълнение на решенията на Общото събрание;
 3. назначава и освобождава от длъжност служители на Националното сдружение и налага дисциплинарни наказания на провинилите се служители;
 4. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
 5. открива заседанията на Общото събрание и предлага председателстващ;
 6. разпорежда се с финансовите средства на Сдружението в рамките на утвърдения финансов план и бюджет;
 7. изготвя щатно разписание, предварителен проект на бюджет, вътрешни нормативни актове и съответно промени в тях, статистическа информация касаеща дейността на сдружението, проект на решения относно управлението на Националното сдружение.
 8. определя представители за участие в събрания, форуми, конференции в страната и чужбина.
 9. изпълнява и други задължения, произтичащи от законите и Устава на Националното сдружение.

/6/ Заместник-председателите подпомагат председателя в неговата дейност, като техните функции се утвърждават от Управителният съвет по предложение на председателя.

/7/ Националното сдружение може да се представлява по конкретен повод и от упълномощен от председателя заместник-председател.

/8/ Главният секретар:

 1. Организира дейността на щатния апарат на Националното сдружение;
 2. Отговаря за изпълнението и спазването на Правилници за работата на УС на Националното сдружение и дейността, структурата и вътрешния ред на административния апарат към УС на НЛРС “СЛРБ”.
 3. Може да извършва други дейности и да има други правомощия, предоставени му от Председателя и Управителния съвет на Националното сдружение;

Чл. 26. /1/ Общото събрание на Националното сдружение избира Контролен съвет в състав: председател и членове.

/2/ Членовете на контролния съвет не могат да бъдат избирани и назначавани в ръководните органи на Националното сдружение;

/3/ Към КС има експерт на щатна длъжност, който работи по утвърдена от КС длъжностна характеристика.

Чл. 27. /1/. Контролният съвет осъществява контрол върху цялостната дейност и финансовото състояние на Националното сдружение. Контролният съвет може да проверява сигнали за финансови нарушения, постъпваща от членовете текуща информация относно наличния им членски състав, както и навременното внасяне на членски внос.

/2/ Контролният съвет извършва проверка на Националното сдружение, на изготвения годишен доклад за дейността на Националното сдружение, съдържащ данни за осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Националното сдружение и постигнатите резултати, размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства и финансовия резултат.

/3/ Контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и ръководните органи на НЛРС “СЛРБ” от членовете му – ловно-рибарските сдружения. Предлага мерки пред Общото събрание за отстраняване на констатираните нарушения.

/4/ Контролният съвет подпомага методически контролните органи на сдруженията.

/5/ Контролният съвет отчита дейността си пред Общото събрание на Националното сдружение, като изготвя писмен доклад.

/6/ След представяне на доклада по ал.5, Общото събрание взема решения относно отчета на Управителния съвет и мандатно освобождаване на членове на Управителния съвет.

/7/ Председателят на Контролния съвет участва в заседанията на Управителния съвет на Сдружението с право на съвещателен глас.

/8/ Издръжката на Контролния съвет се определя с бюджет на Националното сдружение.

/9/ Контролният съвет се свиква от Председателя му на редовни заседания най-малко два пъти в годината. Заседанията на Контролния съвет са редовни, когато присъстват повече от половината от членовете.

/10/ Контролният съвет има право да прави проверка на решенията на Управителния съвет, както и да проверява последвалите действия и резултати по изпълнението им.

/11/ За заседанията на Контролния съвет се води протокол, придружен с присъствен лист. Протоколите се подписват от Председателя на Контролния съвет и се съхраняват от експерта към Контролния съвет.

Чл. 28. Имуществото на Националното сдружение се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания, дялови вноски в учредени търговски дружества и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Чл.29. /1/ Националното сдружение осъществява дейността си при пълна финансова самоиздръжка, като набира средства от членски внос; дарения, помощи и завещания; предоставени средства от бюджетни организации; независими организации – фондации, агенции, фондове и други; доходи от разрешената от закона допълнителна стопанска дейност и други.

/2/ По решения на Общото събрание членовете могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание на Националното сдружение определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се вземе с мнозинство от 2/3 от членовете на Националното сдружение.

/3/ Набраните средства се изразходват по решение на Управителния съвет на Националното сдружение за постигане на целите му.

/4/ Националното сдружение може да създава специални фондове за осигуряване на средства по основните направления на дейността си.

Чл. 30. /1/ Сключването на заеми и създаване на фондове се решават от Управителния съвет при спазване на действащите нормативни актове.

/2/ За безвъзмездното разходване на имущество и парични средства на Националното сдружение, когато е в полза на роднини по права линия,по съребрена линия до 4 степен и по сватовство до втора степен на членове от органите на Националното сдружение, е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички членове.

Чл. 31. /1/ Националното сдружение извършва следната допълнителна стопанска дейност:

 1. организиране на ловен, риболовен и други алтернативни форми на туризъм;
 2. предоставяне на спортни услуги на граждани, приходи от специализирана спортна дейност, такси за правоучастие в състезания;
 3. получаване на приходи от реализация на дивечови и рибни продукти;
 4. приходи от реклама, телевизионни и др. права на разпространение;
 5. организиране на курсове за обучение и повишаване на квалификацията на членовете си;
 6. програми и услуги в областта на запазване на екосистемите и обогатяване на дивечовите и рибни запаси;
 7. разпореждане с имотите му, отдаване под наем на помещения, съоръжения и др.

/2/ Извършваната стопанска дейност е свързана с предмета на основната дейност, посочена в глава втора, чл. 11 от Устава, като получения приход се използва единствено и само за постигане на целите на настоящото сдружение.

/3/ Условията и редът за извършването на стопанска дейност са определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

Чл. 32. Националното сдружение има свое знаме от маслиненозелен копринен плат, съответно с надписи от жълтозелена коприна. Размерите му трябва да бъдат 80 см дължина и 60 см ширина. Наоколо знамето е обшито с ресни от жълтозелена коприна. В средата е извезана емблемата му.

Чл. 33. /1/ Сдружението има свой марш, поздрав, празник, печат, емблема, значка, почетни знаци, униформено облекло и други символи.

/2/ Националното сдружение издава на лицата членуващи в неговите сдружения, членска карта по единен образец.

/3/ Практикува ритуали, свързани със знамето на Сдружението, с приемането на нови членове, с откриването и закриването на ловния и риболовния сезон, с връчването на награди и отличия, провеждането на общите събрания и други прояви.

/4/ Утвърждава и организира традиционни за Националното сдружение чествания, празници, сборове, тържества и други.

/5/ Символите, знаците и ритуалите на Националното сдружение се утвърждават от Управителния му съвет.

/6/ За особени заслуги за популяризиране и осъществяване на целите на Националното сдружение, Управителния съвет удостоява със звание за заслужил деятел.

Чл. 34. Сдружението води задължително следните документи: протоколна книга за заседанията на Общото събрание и заседанията на Управителния съвет, счетоводна документация, книга за входяща и изходяща документация, картотека за членовете на Сдружението, инвентарна книга, заповедна книга.

Чл. 35. /1/ Националното сдружение се създава за неопределено време и дейността му може да бъде прекратена само по решение на Общото събрание или разпореждане на съда .

/2/ Националното сдружение не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 36. /1/ При обявяване ликвидация на Националното сдружение ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване на движимото, а след това и на недвижимото имущество.

/2/ Останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите се предоставя по решение на съда на Сдружение с нестопанска цел, определено за извършване на общополезна дейност – Ловно-рибарско сдружение /или сдружения/, членуващи в Националното сдружение, по предложение на Общото събрание на Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България”.

Настоящият устав на Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” – гр. София, бул. ” Витоша”, № 31-33. е съобразен с изискванията на нормативните разпоредби на Закона за лова и опазване на дивеча, приет от Народното събрание на 12.09.2000 г., обнародван в ДВ бр. 78/2000 г., изменен бр. 26/2001 г., бр. 77/2002 г., изменен и допълнен бр. 79/2002 г., изменен и допълнен бр. 92/2009; Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приет от Народното събрание на 21.09.2000 г., обнародван в ДВ бр. 81/2000 г. и Закона за рибарството и аквакултурите приет от Народното събрание на 11.04.2001 г. и обнародван в ДВ бр.41/2001 г., изменен и допълнен бр.80/2009 г.

Уставът е приет от Общото събрание на Националното ловно-рибарско Сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България”, проведено на 23 юни 2001 г. в хотел “Родина”, гр. София, допълнен и изменен от Общото събрание на НЛРС „СЛРБ”, проведено на 1 и 2 юли 2005 г., допълнен и изменен от Общото събрание на НЛРС „СЛРБ”, проведено на 12 февруари 2009 г., допълнен и изменен от Общото събрание на НЛРС „СЛРБ”, проведено на 21 май 2009 г., допълнен и изменен от Общото събрание на НЛРС „СЛРБ”, проведено на 25 февруари 2010 година, изменен от Общото събрание на НЛРС „СЛРБ”, проведено на 18 май 2016 година.

Националното сдружение подлежи на регистриране пред Софийски градски съд като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо общественополезна дейност и вписване в Централния регистър при Министерство на правосъдието.

ЛОГО - СЛРБ