Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Договор за сътрудничество между ЛРС-Пазарджик и ЛРС-Ставропол

Спас СПАСОВ

Преди повече от 5 години по идея на кореспондента на в. „Наслука” за пазарджишка област председателят на КС на ЛРС-Пазарджик Стоимен Спасов и председателят на УС Евгени Абаджиев започ­наха преговори с предста­вители на ЛРС-Ставропол, руският град е побратимен с Пазарджик. В края на мина­лата година дългогодишни­те преговори бяха финали­зирани, след като двамата бяха включени в официал­ната делегация, посетила руския областен център във връзка с неговия празник. Стоимен Спасов, отгова­рящ в община Пазарджик за контактите с побратиме­ния град, в продължение на години поддържаше корес­понденция с руските ловци, а два пъти дори бе на лична среща с тяхното ръковод­ство. След като предложе­нието на пазарджишките ловци премина всички стъп­ки, предвидени в руското за­конодателство и устава на над осемте хиляди колеги от Ставропол, на съвмест­но заседание между упра­вителния съвет и двамата наши председатели, дого­ворът за сътрудничество стана факт. Той ще бъде в сферата на лова и риболова за съвместни спортни меро­приятия, за приемане на ло­вци и риболовци на излети, състезания по любителски риболов и такива, свързани с ловната кинология. Стра­ните се договориха още да изпращат свои представи­тели на мероприятията на организациите, както и да укрепват дружеските отно­шения между побратимени­те градове и българските и руските ловци и риболовци.

Подписите върху доку­мента бяха поставени от председателката на Ставрополската организация Ва­лентина Фрезе и от предсе­дателя на УС на ЛРС „Сокол 1893” Евгени Абаджиев.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ