ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Международни конвенции

КОНВЕНЦИЯ по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора

Ратифицирана с Решение на Великото народно събрание от 12.12.1990 г. – ДВ, бр. 103 от 1990 г. В сила за Република България от 16.04.1991 г. Обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.1992 г., изм., бр. 107 от 13.12.2013 г., в сила от 29.11.2013 г. Договарящите страни, признавайки, че дивата фауна и флора в техните многообразни и …

КОНВЕНЦИЯ по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора Read More »

Конвенция по влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания за водолюбиви птици

Утвърдена с Решение № 389 на Министерския съвет от 18.11.1974 г. Издадена от Министерството на околната среда, обн., ДВ, бр. 56 от 10.07.1992 г., в сила за България от 24.01.1976 г. Изменена с Протокол от 3.12.1982 г., в сила за България от 27.02.1986 г.   Договарящите страни, признавайки взаимозависимостта между човека и неговата околна среда, …

Конвенция по влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания за водолюбиви птици Read More »

Конвенция за биологичното разнообразие

Ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 29.02.1996 г. – ДВ, бр. 22 от 15.03.1996 г. Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г., в сила от 16.07.1996 г. Преамбюл Договарящите страни, осъзнавайки непреходната ценност на биологичното разнообразие и екологичната, генетичната, социалната, икономическата, научната, образователната, културната, …

Конвенция за биологичното разнообразие Read More »

ЛОГО - СЛРБ