НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Примерни образци на документи

Правила за свикване, оповестяване и провеждане на ОС на ЛРД

Настоящите Правила за свикване, оповестяване и провеждане на Общи събрания на дружините от състава на Сдружение „…………………………………………………..“ (наричани по-долу „Правила“) са приети с Решение от ……………… г. на Управителния съвет на Сдружение „………………………………………………………….“ (наричано по-долу „Сдружението“) и влизат в сила от датата на приемането им. Правилата са задължителни за всички членове на Сдружението и имат …

Правила за свикване, оповестяване и провеждане на ОС на ЛРД Read More »

ЛОГО - СЛРБ