140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЕК създаде проблеми при управлението за риса в Латвия

латвия рис

Управлението на латвийския рис вече десетилетия води до успешни резултати, които се базират на ясни действия по опазването и добре регу­лирани квоти за отстрел.

Наскоро за­явената от европейската централа в Брюксел позиция обаче със сигурност ще нанесе вреди на успешно функциони­ращата система, като увеличи конфли­ктите.

Европейската комисия стартира официална процедура за нарушение срещу Латвия заради нейното управле­ние на евразийския рис (Lynx lynx), изне­надвайки много експерти и странични наблюдатели.

Според ЕК строго защи­тен вид не може да присъства и в кате­горията на ловните видове и затова тя призова Латвия да въведе промени в националното си законодателство.

Чрез одобрения национален план за действие, латвийската популация на риса дълго вре­ме е в добро здравословно състояние и с благоприятен природозащитен статус.

Това е важно не само за Латвия, но и за опазването на цялата балтийска популация на риса. Планът за действие на Латвия съдържа препоръки за регу­лиране на числеността чрез отстрел.

Въпросното регули­ране може да бъде ограни­чено незабавно, ако това се налага. Планът на страната като цяло е изключително ус­пешен и дори беше посочен от ЕК като пример за „най-добра практика“ при опазването на животинските видове при пре­дходното ръководство на ЕК.

Латвия е притисната да промени националната си по­литика

Заради натиск от страна на ЕК, през декември 2021 г., латвийското правителство не издаде нито едно ловно разрешително, за да разре­ши неразбирателството с ЕК.

След това то премахна риса от списъка на ловните видове и го постави в норматив­ната уредба, отнасяща се до строго защитените видове.

Различни заинтересовани страни в селските райони на Латвия сега са изключително притеснени за опазването на популацията на риса. Преди видът беше високо ценен от ловците, които участваха в мониторинга на вида и намаляването на конфликтите.

В общ план ЕК предприема по-строг подход по отношение на управлението на едрите хищници в Европа. Това съз­даде много напрежение сред едни от най-големите орга­низации с основна дейност в селските райони на континен­та. Тяхната позиция е, че този подход не защитава дълго­срочните интереси на хората и опазването на едрите хищни­ци в Европа.

Подходът на ЕК към Латвия е срещу предход­ните искания на държавите членки, които пожелаха пове­че гъвкавост при прилагането на Директивата за хабитатите.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ