Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЕС ревизира регулациите за огнестрелни оръжия

ес огнестрелни оръжия

Европейският парламент одобри преработката на Регламента на ЕС за огнестрелни оръжия, официално известен като Регламент 258/2012 относно мерките за внос, износ и транзит на огнестрелни оръжия, техните основни компоненти и боеприпаси.

Гласуваният текст вече беше договорен по време на преговорите между Европейския парламент и Съвета на Европа. Сега се очаква Съветът да даде зелена светлина на текста през следващите седмици.

Новият текст установява опростени процедури за ловци от ЕС, хора, занимаващи се със спортна стрелба и такива, които пътуват извън ЕС с огнестрелни оръжия (и боеприпаси).

Подобни разпоредби вече присъстват в действащия Регламент 258/2012.

Това е важна стъпка, за да се гарантира, че има единна процедура за издаване на разрешителни за внос, но също така е пропусната възможност за максимално опростяване на процедурата. Изискванията за лице, което пътува в ЕС с огнестрелни оръжия, могат да бъдат доста обременяващи, тъй като то трябва да предостави:

– Информация за датата и планираната изходна точка за съответните огнестрелни оръжия;

– Официален документ за липсата на криминално досие относно деяние, представляващо престъпление, посочено в член 2, параграф 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета на Eвропа, или престъпление с максимално наказание от най-малко четири години лишаване от свобода заедно с друга информация, която лицето трябва да предостави.

Съгласно новоприетия текст държавите-членки ще продължат да имат право да издават национално разрешително за внос в специфични случаи, когато ловци, хора, занимаващи се със спортна стрелба и такива, които пътуват извън ЕС с огнестрелните си оръжия (и боеприпаси), са поканени от съответния организатор на своя територия. В този случай тези лица трябва да спазват сроковете и условията, определени за националното генерално разрашително за внос.

На практика ловците ще имат избор да кандидатстват за разрешително за внос в ЕС (при спазване на изискванията, изброени по-горе) или за национално такова.

Важно е да се има предвид, че чл. 11.6 дава правомощия на ЕК (чрез актове за изпълнение) да определя минималните изисквания за реда и условията, които да бъдат включени в процедурата за издаване на националните общи разрешителни, така че това ще доведе до известна хармонизация при националните разрешителни за внос.

Остава да се види как това ще се отрази на онези държави членки, в които е въведена опростена процедура за ловци извън ЕС, хора, занимаващи се със спортна стрелба и такива, които пътуват с огнестрелните си оръжия и боеприпаси.

Димитър Константинов

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ