Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЕС заплаши Испания със съд заради улова в мрежи на защитени видове

В края на миналата сед­мица представител на Ев­ропейския съюз заплаши Испания със съдебни про­цедури, ако страната не предприеме необходимите мерки за ограничаване на лова на защитени видове пойни птици. Европейска­та комисия предостави на страната два месеца, за да приведе своите закони в съответствие със стан­дартите на ЕС. Комисията настоява за незабавено спиране на улавянето с мрежи на 5 вида птици: ка­дънка (Carduelis elegans), конопарче (Carduellis cannabina), диво канар­че (Serinus canaris), сипка (Fringilla), зеленика (Chloris chloris). В допълнение Ев­ропейската комисия доба­ви, че отглеждането на съ­щите птици в развъдници не е задоволителна алтер­натива.

„Числеността на попу­лациите на засегнатите видове трябва да е в опре­делени граници. В Испания обаче този критерий не се покрива“ – се казва в офи­циално становище на евро­пейските институции.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ