140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Европейски проекти за опазване на яребицата

Сивата яребица е знаков вид за Холандия. В про­дължение на дълги години числеността й намаляваше постоянно заради модерни­те земеделски практики. На територията на Европей­ския съюз са налице реди­ца проекти за възстановя­ване популациите на вида, в които вземат участие фермери, ловци, орнито­лози и природозащитници. Чрез осъществяването на тези проекти се оказва по­ложително влияние и върху биоразнообразието като цяло.

„Опазване на ресурсите чрез изследователска ино­вационна демонстрация на добри практики“ е ев­ропейски проект, получил съфинансиране от непра­вителствена организация. Проектът прилага най-до­брите модели в 10 избра­ни селскостопански зони в 4 държави, за да покаже как нови решения за стопа­нисване могат да подобрят биоразнообразието и об­служването на екосистеми­те с до 30 % в рамките на 4 години и как тези модели могат да се приложат и в други региони и държави.

През февруари в Холан­дия се състоя среща в една от 10-те избрани от проек­та зони, която носи името „Oude Doorn“ (в превод – Стари клони). Основните дейности включват активно подобряване на хабитатите чрез създаване на зони с цветя, тревисти коридори в селскостопанските терени, живи плетове и зимни стър­нища. В този проект са ан­гажирани фермери, пред­ставители на Холандската ловна асоциация и местна организация за опазване на природата.

Евродепутатът Ани Шрайер-Пиерик заяви сле- дното: „Невероятно е как­во можем да постигнем с европейско финансиране и сътрудничество между фермери, ловци, природо­защитници и орнитолози. Сегашният ни опит може и ще бъде използван при взе­мането на решения, касае­щи и селското стопанство, природата, регионалното развитие и кохезионната политика на Брюксел.“

Федерацията на евро­пейските ловни асоциации (FACE) поддържа подобни инициативи, тъй като те ясно показват как с евро­финансиране биоразно­образието може да бъде повлияно положително в селскостопанските регио­ни. Именно тази сфера е най-важна за FACE в деба­та за бъдещето на Общата селскостопанска политика. Ловците са наясно, че ОСП е изключително важен ме­ханизъм за земеделието и селските райони на Стария континент.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ