140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Фа­зановото стопанство в Русе предоставя птици

фазани

През месец юни от фа­заново стопанство „Дунав“ в Русе бяха предадени ловните фазани от възрас­товата група основно стадо след яйценос на ловно-рибарските сдружения в Дулово, Дългопол, Търговище, Троян и Велики Преслав.

Тези сдружения участват в „Национална програма за устойчиво раз­витие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване на дивеч“, финансирана със средства на сдруженията, членове на НЛРС-СЛРБ и средства по чл.65а, ал.4 от ППЗЛОД, и получават и допълнително количество птици, финанси­рано със средства по чл.65а, ал.4 от ППЗЛОД, в размер на 50% спрямо закупените от тях птици.

Най-голямо количество фазани от възрастовата гру­па основно стадо закупува ЛРС-Дулово – 400 бр. По линия на Националната про­грама сдружението е полу­чило допълнително още 200 бр. фазани, които се запла­щат със средства по чл.65а, ал.4 от ППЗЛОД.

ЛРС-Дългопол закупува 130 бр. фазани и получава допълнително още 65 бр. фазани.

ЛРС-Търговище закупува със собствени средства 300 фазана, а по Националната програма получава допъл­нително още 150 бр. или общо 450 фазана.

ЛРС-Троян е получило 150 фазана, като 100 бр. от тях заплаща със собствени средства, а 50 бр. получава допълнително по линия на Националната програма.

ЛРС-Велики Преслав през 2016 г. е заявило за заупува­не със собствени средства 50 бр. фазани, а е получило общо 75 бр. фазани, като 25 бр. от тях са заплатени от Националната организация.

С реализацията на основ­ните стада производители практически се прекратява яйценоса и съответно за­лагането на яйца от фазан за инкубация във фазаново стопанство „Дунав“ в Русе.

До момента на реализаци­ята от основните стада са добити и заложени за инку­бация 91 744 бр. яйца от фа­зан, с които ще се осъщест­ви производството през 2016 г., като се осигурят птиците за лятно и есенно разсел­ване, основните стада про­изводители за следващата производствена година и фазаните, предназначени за пролетно разселване през 2017 г.

фазани

фазани русе

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ