Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

FACE и оръжейната индустрия се срещнаха с евродепутати

face евродепутати

На 13 юни в Европейския парламент в Брюксел Фе­дерацията на европейските ловни асоциации (FACE) заедно с Европейската асо­циация на производители­те на спортни огнестрелни оръжия (ESFAM) организира среща, посветена на поли­тиката на ЕС за огнестрел­ните оръжия.

Събитието предостави възможност на FACE, ев­ропейските производители на ловни и спортни огне­стрелни оръжия и заинте­ресовани представители на индустрията да се срещнат с евродепутати.

Торбьорн Ларсън, пре­зидент на FACE, подчерта значимостта на такива сре­щи в ЕП. В своята реч той акцентира върху следното: „След толкова дълго време е чудесно да се съберем отново с нашите колеги от индустрията, за да обсъдим политиката по огнестрелни оръжия на ЕС. Ние трябва да поддържаме отворен диалог, за да информираме законотворците по текущи теми. Вземането на реше­ния представлява твърде голямо предизвикателство без провеждането на срещи лице в лице.“

В своята реч Мари Пиер Дешен, председател на ESFAM и изпълнителен директор на Browning International, говори за при­тесненията и настоящите предизвикателства пред ев­ропейските производители с оглед на икономическите ползи, произтичащи от лов­ната индустрия. Тя заяви следното: „ESFAM споделя мнението на регулаторни­те органи на Европейския съюз относно нуждата от засилване на сигурността на гражданите и борбата срещу трафика на неза­конни оръжия и тероризма. Нашата асоциация е подгот­вена да предостави нужната информация и технически анализи, за да се подготви правилна регулаторна рам­ка, за да се постигнат тези цели.“

Латвийският евродепу­тат Юозас Олекас сподели следното: „Когато се обсъж­да законовата рамка, която се отнася до придобиването, употребата и възможността за проследяване на огне­стрелни оръжия и муниции, от изключителна важност е за европейските политици да включат в дискусията ин­дустрията и потребителите, които да споделят своите по­знания и да споделят своите притеснения и нужди.“

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ