140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Горскостопанска карта разработва Агенцията по горите

Нови елементи ще съдържат горскостопанските карти, които се изработват за горските територии на територията на Република България от Изпълнителната агенция по горите.

В тях ще бъдат включени освен съществуващите граници на различни административни територии и територии с различен начин на трайно предназначение, също и границите и наименованията на ловностопанските райони, границите и наименованията на ловищата, съоръженията за опазването на дивеча в горските територии, и специализираните фуражни бази на ловните стопанства.

Това предлага зам. министърът на земеделието и храните Георги Костов в проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти.

Горскостопанската карта ще бъде изработена едновременно с инвентаризацията на горските територии. За база за изработването й служат картата на възстановената собственост и кадастралната карта, както и регистрите към тях.

Проектът на наредба е изготвен от Изпълнителна агенция по горите, съвместно с членовете на работната група извън служителите в ИАГ, в съответствие с предоставени становища и предложения от фирми и регионалните дирекции по горите.

Документът е публикуван на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на Изпълнителната агенция по горите, като на заинтересованите лица е предоставен 14-дневен срок за предложения и становища.

Вижте повече на http://www.iag.bg/docs/lang/1/cat/5/index

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ