140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Хасковски екоексперти броят кафявите мечки

Златка МИХАЙЛОВА

Експерти по биоразноо­бразие от РИОСВ-Хасково участваха в тазгодишния мо­ниторинг на кафявата мечка на територията на Родопи­те. Наблюдението обхваща също Рила, Пирин, Средна Стара планина, Витоша и в него участват служители от екоминистерството, дър­жавните горски стопанства, регионалните инспекции по околната среда и водите. Хасковските експерти са включени в маршрути в ра­йона на ДГС-Златоград и на територията на ДЛС-Дикчан в община Сатовча.

Наблюдението се про­вежда съгласно методиката към Националната система за мониторинг на биологич­ното разнообразие и е част от прилагането на плана за действие на кафявата мечка. Координатор е Изпълнител­ната агенция по околна сре­да. Целта е да се установи числеността на популацията и да се регистрират терито­риите, които се обитават от кафявата мечка.

По време на наблюдение­то се прилага маршрутният метод, който съчетава ком­плекс от техники – визуални наблюдения в природата и регистрация на следи от жиз­нената дейност на вида. Об­общените данни от пребро­яването на кафявата мечка ще уточнят числеността и динамиката на популацията на вида в региона и страната. Всички екипи от служители, участващи в тазгодишното преброяване, предварително преминаха специално обуче­ние.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ