Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Хронология на събитията във връзка със спиране вписването на новоизбраното ръководство на УС на НЛРС-СЛРБ от Соф. гр. съд

Уважаеми Господа,

В следващите редове накратко ще Ви запозная със събитията относно внесената жалба пред Софийски градски съд относно избора на ръководни органи на НЛРС-СЛРБ на проведеното Отчетно-изборно общо събрание на 23 и 24 юни 2017 г.

Събранието беше подготвено съгласно изискванията на Устава на организацията и за безпроблемното му провеждане беше изготвен проект на Регламент за провеждането му. Този регламент беше разгледан на заседание на УС, проведено на 31.05.2017 г. и при неговото обсъждане бяха взети под внимание и предложенията на г- н Георги Тошев и г-н Веселин Симеонов направени в среща с председателя на УС – г-н Иван Петков всеки от кандидатите за председател на УС на НЛРС-СЛРБ да има правото да определи наблюдател/застъпник на всяко едно изборно бюро и в Комисията за избор на ръководни органи. По този начин беше гарантирано, че при провеждане на избора няма да бъде допуснато манипулиране на резултатите. Този Регламент беше гласуван и приет от Общото събрание на 23 юни и събранието протече съгласно неговите правила.

На 24 юни беше проведен избор на ръководни органи на организацията, който протече без да бъде оспорена процедурата или начина на провеждане преди или по време на отделните гласувания от нито един делегат.

На 12 юли бяха подадени необходимите документи в Софийски градски съд за вписване (регистрация) на новоизбраните ръководни органи на сдружението. При извършена проверка от юриста на сдружението дали са вписани исканите промени от съда през месец август стана ясно, че има внесена жалба от член на сдружението, с което се оспорва избора на Председател и членове на Управителния съвет и Председател и членове на Контролния съвет. С жалбата е поискано и спиране на регистрацията, която е уважена от регистърния съдия.

Жалбата е внесена от Ловно-стрелкови клуб „Плиска” – клуб по интереси, член на НЛРС-СЛРБ от 2014 г. и подписана от председателя на Управителния съвет на клуба – г-н Мирослав Въцов Маринов, който беше избран за член на Комисията за избор на ръководни органи на проведеното на 23 и 24 юни 2017 г. Общо събрание на организацията.

Проучвайки казуса стана ясно, че е внесена жалба на 13 юли 2017 г., с която е поискано от съдията да наложи охранителна мярка като спре регистрацията на новия УС. Съдията отказва налагане на такава. Още на следващия ден жалбоподателите подават втора жалба, която е разпределена на друг съдия и с която отново е поискано спиране на регистрацията. И вторият съдия отказва да бъде спряна регистрацията на новия УС. На 19 юли е внесено искане за спиране на регистрацията до съдията, който следва да извърши вписването на промените и който с определение спира регистрацията до оттегляне на иска или до произнасяне на съда по внесената жалба с влязло в сила решение. С това определение е постигната целта на жалбоподателите, а именно новоизбраното ръководство да не може да се легитимира пред трети лица, с които

организацията има взаимоотношения – правителство, парламент, президентство, банки и кредитни институции, търговски дружества и други.

Веднага внесохме жалба, с която оспорихме спирането на регистрацията, която не бе уважена от съда.

Успоредно с това внесохме искане до съдията разглеждащ втората внесена жалба, на основание на която беше спряна регистрацията на новоизбраното ръководство на организацията, с което поискахме прекратяване на делото поради това. че е второ заведено по ред и съгласно Гражданско процесуалния кодекс следва да бъде прекратено.

Нашето искане беше уважено от съдията в Софийски градски съд, но беше отхвърлено от Апелативен съд – София. С това свое решение съдът постанови внесената жалба да бъде разгледана по същество. Това съдебно производство ще се води на три инстанции и би могло да отнеме години.

Трябва да отбележа, че през време на тези събития жалбоподателите използваха всички процедурни възможности, за да забавят максимално във времето съдебните процедури, като например внасяне на жалба, без заплащане на дължимата държавна такса, посочване на грешен адрес, на който да бъдат призовавани за изпълнение на указания от страна на съдиите или да им бъдат връчени определения и съдебни решения и др.

След постановяване на това решение на Апелативен съд София ситуацията беше обсъдена от Правна комисия – помощен орган към УС на НЛРС-СЛРБ, членовете на която единодушно се обединиха около следното:

  1. Посочените във внесената жалба твърдения са предмет на доказване в съда и не биха могли да бъдат основание за оспорване на легитимността на новоизбраните ръководни органи на организацията;
  2. Няма абсолютно никакви съмнения относно легитимността на новоизбраното ръководство на организацията – Управителен съвет и Председател на УС;
  3. Няма никакви аргументи и основания за свикване на извънредно Изборно общо събрание, чиито решения отново биха могли да бъдат обжалвани;
  4. Единственият проблем в настоящата ситуация е невъзможността ръководството на организацията да се легитимира пред трети лица и за осъществяване на дейността на сдружението е необходимо Иван Петков да упълномощи Васил Василев с всички правомощия произтичащи от Устава на НЛРС-СЛРБ. За целта Правна комисия единодушно предлага на Управителния съвет с нарочно решение да задължи Иван Петков да предостави пълномощно на Васил Василев. С едно такова решение се сваля отговорността от Иван Петков сам да вземе решение за предоставяне на такива пълномощия на Васил Василев.

На извънредно заседание на Управителния съвет, проведено на 14 декември 2017 г., след задълбочено разискване на ситуацията, членовете на УС единодушно взеха решение, с което задължават Иван Петков да упълномощи Васил Василев с всички правомощия произтичащи от Устава на НЛРС-СЛРБ. По този начин Иван Петков е освободен от отговорността, която носи към настоящият момент, подписвайки разходните документи на УС на НЛРС-СЛРБ и новоизбраното ръководство може да започне активна работа по изпълнение на своите приоритети и текущи задачи.

До момента Иван Петков не е предоставил такова генерално пълномощно.

 

Уважаеми господа.

В контекста на тържественото отбелязване на 120 – тата годишнина на Съюза на ловците и риболовците в България и на проблемите и предизвикателствата, които стоят пред нас считам, че бързото намиране на изход от създадената ситуация е от критична важност. Аз не мога да приема, че честолюбието и амбициите на малък брой хора от нашето голямо ловно движение може и трябва да бъдат пречката за преследване и постигане на нашите благородни цели. През тези няколко месеца като ръководство на УС на НЛРС-СЛРБ вместо да работим активно за възвръщане и утвърждаване на доверието на нашите членове в организацията, за утвърждаване на авторитета ни пред държавните институции и да се борим за защитата на лова и дивеча, ние бяхме поставени в ситуация да отблъскваме ежедневните атаки на малка група от членовете на организацията и то водени по начин и със средства недостойни за нас като ловци и продължители на делото на нашите предци.

Нека не забравяме, че нашите опоненти всъщност са извън нашите редици, че нашите действия се наблюдават от 120 хилядите членове на организацията и да си дадем сметка дали искаме ние да бъдем причината навръх 120 годишния ни юбилей да допуснем да излезем пред обществеността разкъсвани от интриги и безсмислени противоборства.

 

Очаквам да обсъдим ситуацията и следващите ни стъпки на предстоящата среща на членовете на УС на НЛРС-СЛРБ с председателите на ловни сдружения.

 

Васил Василев,

Председател на УС на НЛРС-СЛРБ

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ