140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Инж. Васил Василев e новият председател на Централния координационен форум на CIC за Централна и Източна Европа

Васил Василев

На 10.12.2018 г. в конферентна зала „Витоша“ на хотел „Маринела“ в София се проведе среща на Централния координационен форум на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) за Централна и Източна Европа. Домакин на форума бе НЛРС-СЛРБ. Най-важната новина е, че председателят на Националната организация инж. Васил Василев бе избран за председател на Централния координационен форум на CIC за Централна и Източна Европа. За заместник-председател бе избрана Татяна Арамилева, председател на Руската ловно-рибарска асоциация.

В престижния форум участие взеха главният секретар на НЛРС-СЛРБ Даниел Тошков и председателят на Контролния съвет на Националната организация Стойчо Гергьовски. Още преди началото на конференцията своите места в залата бяха заели и Илия Михайлов, председател на ЛРС-Добрич и член на УС на НЛРС-СЛРБ и Светослав Георгиев, зам.-председател на ЛРС-София-запад и член на УС на НЛРС-СЛРБ. И двамата са индивидуални членове на CIC. Събитието бе уважено и от инж. Борислав Бечев, управител на фирма “Сокол-БЛРС” ЕООД.

На срещата присъстваха представители на ловните организации на Босна и Херцеговина, Русия, Словения, Словакия, Унгария и Румъния. В деловия президиум бе и генералният директор на CIC Тамаш Маргеску.

Събитието бе открито със слово на председателя на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев. След него думата взеха д-р Имрих Шуба, досегашен председател на Централния координационен форум на CIC за Централна и Източна Европа, и Соня Супекова, председател на женския ловен клуб “Артемида” към CIC.

Деловата работа на участниците започна с доклади по изключително актуалния проблем с Африканската чума по свинете в страните от Централна и Източна Европа. Другите теми, предмет на обсъждане, бяха: Образът на лова и начинът, по който ловната дейност се възприема от обществото; Ролята на националните ловни асоциации (сдружения) в процеса на определяне на политиката в лова и управлението на дивечовите популации; Икономиката на лова и ловните организации.

По време на дискусиите бе обърнато сериозно внимание и на инициативата „Едно евро от всеки ловец“.

Първия доклад на тема “Африканска чума по свинете” изнесе главният експерт в направление “Лов” към НЛРС-СЛРБ инж. Стилиян Герасков.

Решено бе следващата сесия на Централния коор­динационен форум на CIC за Централна и Източна Европа да се проведе в Ру­мъния на тема „Едрите хищ­ници“, като датата ще бъде определена допълнително.

Инж. Васил Василев: Имиджът на лова зависи от правилните послания към подрастващите

Очевидно е, че все още липсва единен подход, които да решава проблема с АЧС на територията на която и да е от засегна­тите страни. Липсва такъв единен подход и на ниво ЕС и ЕК. Безспорна обаче е ролята, която ловните организации имат в този про­цес. Тази роля е ключова и въпреки всичките спорове на ловните организации с властите в своите страни, ловците са много важна част от ликвидирането на това заболяване, което по същество ще представлява изключително предизвикателство през следващите поне 10 години.

В тази връзка ролята на ловните организа­ции като обучители на своите членове, като организации, които разпространяват знания сред ловните общности и агитирайки ги за ак­тивно съдействие на държавата, е безспорна. За да бъде това нещо възможно, ловните ор­ганизации трябва да останат в непрекъсната комуникация и близък контакт помежду си, да обменят опит, за да могат в даден момент да намерят правилното решение.

Относно образа на лова пред широката общественост най-важно е обучението и об­разованието на подрастващите поколения, за да може да се гарантира, че ловната общност ще има съмишленици и занапред във вре­мето. Обучението трябва да бъде насочено и към ловците, които ползват социалните мрежи, за да бъдат изключително внимател­ни какви материали и информация изнасят в публичното пространство. Защото в крайна сметка ловните организации са зависими от широките обществени нагласи и не е нормал­но сами да ги настройват срещу себе си с не­обмислени публикации под формата на сним­ки, видеоматериали и интервюта. Факт е, че всяка национална ловна организация следва да води една правилна, целенасочена и ба­лансирана медийна политика за постигането на своите цели.

В рамките на дискусията за ролята на на­ционалните ловни асоциации от доста време, и то на територията на почти всички държави, националните ловни организации са поста­вяни под натиск от различни посоки. И все по-често имат нужда от подкрепа в лицето на CIC, какъвто ангажимент бе поет на тази конференция от генералния секретар на CIC Тамаш Маргеску. CIC обещава да поеме го­лямата отговорност да служи като медиатор за намиране на баланс в отношенията между ловните организации и държавните институ­ции в отделните страни, които в крайна смет­ка да доведат до стабилизиране на ловните организации като основен гарант за опазване на единството в техните редици. Защото съх­раняването на единни национални ловни ор­ганизации е най-голямото предизвикателство на нашето време.

Тамаш Маргеску: ЕК не реагира правилно на проблемите с АЧС

Реакцията на ЕК по отношение на АЧС не е достатъчно добра, тъй като тя раз­полага с много средства, чрез които мо­гат да се подпомогнат компенсаторните плащания, но това не се случва по начи­на по-който трябва. Тъй като Румъния, една от най-засегнатите от АЧС страни, ще председателства догодина ЕС, може би ще може да се окаже натиск върху ЕК, така че тя да подобри своята дейност и ангажименти по отношение на справянето с разпространението на АЧС.

Онези представители на ловните ор­ганизации, чиито страни все още не са се сблъскали с проблема АЧС, не бива да забравят, че е само въпрос на време той да се появи. Все още имат време да се подготвят, да се възползват от опита и мненията на онези, които вече се стараят да се справят с проблема.

Изграждането на позитивен образ на лова пред обществото е важна, но и слож­на задача. Знанията за лова, дивеча, опазването и обогатяването на дивата природа трябва да стане част от образо­вателната програма в училищата, за кое­то ловните организации трябва да окажат необходимия натиск над съответните ми­нистерствата в своите страни. Трябва да стигнем до самите учители, повечето от които днес са отрицателно настроени към нас.

Със споделянето на нашата дейност в социалните мрежи не трябва да се прека­лява. Контролирането, правилното пред­ставяне и насочването на тази инфор­мация от страна на ловите организации изисква големи ресурси, с каквито невина­ги разполагаме.
Относно ролята на националните лов­ни организации и проблемите, с които те се сблъскват, важно е да се търси съ­действието на CIC, тъй като Световната организация разполага с положителни примери, които могат да бъдат приложени в отделните страни за подобряване отно­шенията с държавните институции. CIC е още една възможност, още един канал, по който може ловните организации да лобират за усъвършенстване на ловното законодателство и нормативната уредба в своите страни.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ