Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ИЗСЛЕДВАТ ДЕТАЙЛНО ПОДДРЪЖКАТА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ХАБИТАТИ

Димитър КОНСТАНТИНОВ

Редица водещи европей­ски организации създадоха въпросник, за да установят как се обслужват и стопа­нисват екосистемите и естествените хабитати на дивите животни в Ев­ропа. Сред организаторите на изследването, които в същото време ще проучат и собствените си структури, са Федерацията на евро­пейските ловни асоциации – FACЕ, участници и свър­зани на институционално равнище партньори от еко­логичната мрежа НАТУРА 2000, в това число Конфе­дерацията на земеделските организации и кооперативи­те в ЕС – COPA-COGECA, Конфедерацията на евро­пейските собственици на гори, и опазване на приро­дата, Европейският съюз на риболовците в кооперация с Европейската асоциация за опазване на сградите с историческо значение, как­то и Международният съвет по лова и опазване на диве­ча – CIC. Обслужването и стопа­нисването на екосистеми­те в Европа са нематери­ални ползи, които хората ползват под формата на преживявания, носещи им естетическа и развлекател­на наслада. Проучването е насочено към групи, в това число национални и регио­нални ловни организации, които полагат усилия в тази насока.

Въпросникът е преведен на 20 езика.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ