Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Как се става ловец в България

ловец в българия

В дните, когато се провеждат курсовете за нови ловци и стотици мъже и жени се надяват да се влеят в редиците на ловното движение, решихме да предоставим информация на нашите читатели как се става ловец в нашата страна. За подробни и компетентни разяснения потърсихме специалиста по лова в ЛРС-София-юг Иван Маринов, които обясни как на практика българските граждани придобиват правото на лов.

ловец в българия
Иван Маринов – ловен специалист

Всеки пълнолетен мъж или жена, който иска да стане ловец, първо трябва да намери ловно-рибарско сдружение, което организира курсове за нови ловци.

Всяка година до 31 октомври ловните сдружение предоставят в съответната Районна дирекция на горите информация за площта на сдружението, броя на ловците, както и заплатилите до 30 септември членския си внос. На тази база в РДГ се определя колко места за ловци може да има в сдружението и директорът на съответното РДГ до 15 ноември внася в ИАГ предложение за ловните сдружения, които ще имат възможност да организират курсове за нови ловци и информация за свободните места в съответното сдружение.

Директорът на ИАГ до 30 ноември издава заповед, с която е опреля ловните сдружения, които през следващата година ще организират курсове. Информацията се публикува на интернет страницата на ИАГ и специализираните медии, за да могат хората да разберат, в кои сдружения е възможно да се запишат за курсовете.

Тук трябва да отбележим, че всеки български гражданин има право да се запише за такъв курс. Ако съответното сдружение е запълнило отпуснатите му бройки за провеждането на курса, може да получи изключение и тези бройки да бъдат увеличени. Тъй като има законова марка от 70 ха ловна площ на човек, не всички придобили право на лов от курса в такова сдружение ще могат да станат негови членове. От своя страна никой кандидат ловец не е задължен да се запише за член в сдружението, където е изкарал курса.

Кандидат ловците до 20 януари подават в съответното ловно сдружение, което са избрали, заявление за включване в курса.

Не по-късно от 30 януари сдруженията представят в съответното РДГ справка за броя на подадените заявления. До 10 януари РДГ представя в ИАГ този списък.

Курсовете се провеждат в периода 15 февруари до 30 май по график, утвърден от директора на ИАГ.

Курсът – лекции за теоритическата  и стрелкова подготовка за практическата част – е с продължителност около 15 дни.

Таксата за курсовете се определя от съответното сдружение, като единствената фиксирана такса е държавната – 50 лв. От там на сетне сдружението си знае какви разходи ще има и каква ще е крайната цена на курса.

За провеждане на теоритичната подготовка задължително сдружението трябва да има сключени трудови и граждански договори със специалисти от различните области на курса.

ловец в българия
ПРОМОЦИОНАЛНИ КОМПЛЕКТИ ЗА КАНДИДАТ ЛОВЦИ В МАГАЗИН “ЛЕГИОН-К”

За провеждане на практическите занимания и тренировки трябва да има сключен договор със специалист по оръжезнание  и боравене с ловно оръжие, както и инструктур по ловна стрелба. Ако съответното сдружение няма собствено стрелбище, сключва договор с колеги от друго сдружение за ползване на тяхното стрелбище.

Самите изпити се провеждат в държавните горски и ловни стопанства в периода от 5 юни до 20 юли по утвърден график от директора на ИАГ. Разбира се, отново може да се изпрати заявление, че изпитите ще се проведат от ловно-рибарските сдружения със същата изпитна комисия. Така на практика в повечето случай подготовката на кандидат ловците се извършва от ловните сдружения.

До 30 май, т.е. докато тече обучението, директорът на съответното РДГ предлага на директора на ИАГ състава на изпитната комисия за провежданите курсове във всяко едно сдружение.

Важно е да се отбележи, че на една изпитна дата могат да се явяват до 25 човека както за теорията, така и за практиката. Това означава, че ако има 75 кандидати, ще са необходими три дни. Разбира се, теоритическият и практическият изпит се провеждат на различни дати.

Теоритичният изпит се състои от три нива – тест (104 въпроса, минимум 80 верни отговора), индивидуален писмен изпит по изтеглени от кандидата три теми и устен изпит. Всяко едно предходно ниво трябва да бъде завършено успешно, за да се премине на следващото.

След като кандидата за придобиване право на лов е издържал успешно изпитите, получава удостоверение за това, издадено от РДГ. С този документ човекът вече може да си търси сдружение, което да го приеме във своя дружина.

Всяко сдружение само си определя и таксата за прием на нови ловци в неговите редици.

Сдружението издава на новия ловец членска карта, на базата на която може да се издаде и ловният билет, който се заверява ежегодно.

За да се закупи ловното оръжие, ловецът трябва да има заверена членска карта и билет, психотест, свидетелство за съдимост. Кварталният полицай трябва да посети дома на ловеца и да писмено да потвърди, че има закупена и адекватно монтирана каса за съхранението на оръжието.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ