Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Какво тревожи ловците в проекта за промяна на ЗОБВВПИ

Проектът за промяна ЗОБВВПИ се обсъди в Комисията по земеделие, в Комисията по отбрана, в Комисия­та по вътрешен ред и сигурност към парламента и след изслушването на ангажираните със закона браншови организации, юридически лица, феде­рации и клубове се състоя кръгла маса, организирана от Патриотичния фронт в Народното събрание на 20 ноември, а на следващия ден се проведе заседание на Комисията по вътрешен ред и сигурност, която е водеща за този закон. Всички парламентарно представени партии из­разиха становище, че текстовете, които касаят ловците, ще бъдат променени и няма да ги засегнат.

Проектът ще се гласува на първо чете­не в този му вид. Между първо и второ четене ще има работна група към Коми­сията по вътрешен ред и сигурност, коя­то ще покани експерти от всички заин­тересовани организации, ще има също наново кръгла маса и ще се прецизират тези текстове, които са предложени за промяна.

За коментар на предложените промени в ЗОБВВПИ, за проблемните текстове, притесняващи ловците, за становищата на ангажираните с този закон лица и ор­ганизации и за взетите решения поканих­ме инж. Георги Младенов, експерт към НЛРС-СЛРБ, който бе представител от НЛРС-СЛРБ.

Кое доведе до законопро­екта за промяна на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиро­техническите изделия? Това е инициативата на Европей­ския комисариат след атен­татите във Франция, които станаха достояние на све­товната общност и лесното придобиване на автоматич­но огнестрелно оръжие от терористите. В тази връзка идеята беше да се затегне режимът за придобиване на автоматично огнестрелно оръжие в Европа. Създаде се директива 853 на Евро­пейския парламент и ЕС от 17 май 2017 г., с която дирек­тива се изменя 91477 на ЕС относно контрола, придоби­ването и притежаването на оръжие. Това се налага, тъй като в Европа има доста ли­берален режим за придоби­ване на автоматично оръжие за колекциониране, спорт или за стрелба.

Откъде идва проблема при нас. ЗОБВВПИ беше разра­ботен през 2009 г. и на 17сеп­тември 2010 г. влезе в сила, съобразявайки се с дирек­тива 91477. Смея да твърдя като експерт, че това е един от най-рестриктивните закони в Европа. С директивата от 2017 г. се цели да се измени старата директива, тъй като България като член на ЕС трябва да вземе отношение и да синхонизира законодател­ството си с тази директива. Какво обаче доведе до на­шите страхове и притеснения относно приемането на по­правките в ЗОБВВПИ?

На първо място погрешни­ят превод на евродиректива­та от английски на български език, а оттам и разработване и внедряване на директивата в нашето законодателство. Притеснението на членовете на СЛРБ е за предложеното в §4 чл.5, ал.1, т.7-буква б, която казва: „дългоцевните огнестрелни оръжия, които могат да изстрелват повече от 11 патрона без преза­реждане, ако пълнител с капацитет над 10 патрона е част от огнестрелното оръ­жие или към него е добавен сменяем пълнител с капа­цитет над 10 патрона.“ В предложената забрана попа­дат абсолютно всички полу­автоматични оръжия –те пре­минават в категория А-което ще рече, че са изрично заб­ранени за лов и ловно-стрел­кови спортове, което засяга нашите членове ловци.

Не е ясен моментът, вно­сителите твърдят, че това не засяга ловците, но ние имаме притеснение, че така прочетен текстът е двусмис­лен и има вероятност, ако се приеме в този си вид без ко­рекция, да доведе до редица недоразумения и недай Боже до изземване на законно при­добито оръжие на законни ловци.Това е основното наше притеснение, затова насто­яваме да се изчисти този текст, за да няма недоразу­мения.

Второто ни притеснение идва от предложената в §19, ал.1, т. а забрана за „придо­биването, носенето и упо­требата на сменяем пъл­нител с капацитет над 20 патрона за късоцевните по­луавтоматични огнестрелни оръжия или пълнител с капацитет над 10 патрона за дългоцевните полуавто­матични огнестрелни оръ­жия, освен в случаите на чл. 5, ал. 2 и 3“, т.е. само за спорт.

Трябва да се знае, че:

• Пълнителят като състав­на част от огнестрелното оръжие е консуматив, той е като резервната гума на кола, може да го имате и да не го ползвате.

• Пълнителят сам по себе си не е оръжие, той не може самостоятелно да произве­де изстрел. Дори пълнител с патрони също не е оръжие. Има ловци вече придобили такива, има и законно колек­циониращи боеприпаси и пълнител. Не е ясна схемата, по която тези консумативи ще се събират и дали ще се съ­бират и т. н.

Предложените промени от Министерски съвет има таки­ва текстове, които будят не­доумение и навяват у хората мисъл за корупционни практи­ки при издаване на разреши­телни. И тук е третият момент на притеснение сред ловците в текста на чл. 5, ал.2 „по из­ключение и при надлежно обосноваване, дейностите по ал. 1 с огнестрелни оръ­жия, основни компоненти и боеприпаси от категория А, могат да се осъществя­ват за колекциониране, за образователни, научноиз­следователски, културни и исторически цели, след получаване на разрешение по реда на този закон.“

Да се спрем на израза „по изключение“, кой ще опреде­ли кой има право на това „по изключение“ – самата фор­мулировка нарушава основни човешки права. Авторите на текста имат предвид, че хо­рата имат граждански права по изключение и само с тяхно разрешение.

Другият израз „при надлеж­но обоснование“ също е сму­щаващ – никъде в правния мир няма дeфиниция какво значи надлежно обосно­вание. Кое е това упълно­мощено длъжностно лице, което може и има право по конституция да прецени, че един гражданин има нужда да бъде патриот и да участва във възстановка на историче­ско събитие, или има право да колекционира – каквото и да е!

Четвъртото притеснение пак е в §4 чл.5 ал.6, т.и, че се забраняват оръжия „които имат вид на автоматично“. Никъде няма тълкувателно определение по наша ин­формация от службите как­во значи „имат вид“. Кой ще определи кое оръжие има вид и кое няма. Така ще се създа­де неразбиране и тълкуване. А законът не се тълкува, а се изпълнява от всички, за това трябва да има строго опреде­ление за вида оръжие.

И последното, което трево­жи ловците, е предложението в §19. „Където изрично се забранява придобиването, използването и носенето на пълнители за полуав­томатично оръжие с над 10 патрона. Разрешава се обаче да се използват та­кива пълнители за полу­автоматично оръжие по чл. 5, ал.2 и 3 само когато лицата активно тренират, с цел участия в състезания по стрелба, признати от официална организация по спортна стрелба в държава членка или от международ­но утвърдена федерация по спортна стрелба.“

Не може да се задължи чо­век да участва в състезания, ако желае той/тя/ може да тренира, за да си поддържа подготовката или като хоби.

Противоречи и на текста в Директивата, в член 2 пише: „Настоящата директива не засяга прилагането на на­ционалните разпоредби, отнасящи се до носенето на оръжие, лова или спорт­ната стрелба, при използ­ване на оръжия, законно придобити и притежавани в съответствие с настоящата директива.“

Би било добре, ако тези недвусмислия се прецизират, отстранят и се изгладят, за да няма различни тълкова­ния и да са предпоставка за корупция. Така ще изчистят притесненията и съмнени­ята у ловците. Естествено Министерският съвет има редица положителни предло­жения, които нас, ловците, ни удовлетворят и улесняват.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ