140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Картираха находищата на добруджанския хомяк

картографиране хомяк

Въпреки топлото лято и трудните условия през юли 2022 г. екип на Института по биоразнообразие и еко­системни изследвания към БАН (ИБЕИ, БАН) извърши картиране на донорни коло­нии на Добруджанския хо­мяк.

По време на проучването бяха намерени дупки и уло­вени индивиди. Хомяците бяха измервани, заснемани, определян беше техният пол и възраст и след това бяха пускани обратно в при­родата. След определянето на колонии, от които ще се вземат индивиди, предстоят дейности по улов и размно­жаване на закрито, които са планирани за 2023 г.

Картирането на разпрос­транението на Добруджан­ския (черногръд) хомяк (Mesocricetus newtoni) в Бъл­гария e една от дейностите по проект „Живот за сокола“. Целта е да бъдат определе­ни донорни колонни, от кои­то да се уловят индивиди, които след това да бъдат размножавани на закрито. Родените в плен животни ще бъдат освобождавани в за­щитени зони от Натура 2000, с което ще се подобри при­родозащитното състояние на вида.

Добруджанският (черно­гръд) хомяк e включен в Чер­вената книга на България с категория „уязвим“ и е изклю­чително рядък вид – ендемит за Европейския съюз. Среща се само в Северна България и Югоизточна Румъния. В България за около 10-годи­шен период е съобщено за уловени около 6-7 индивида. По този начин находищата, картирани от екипа на ИБЕИ- БАН по проекта, увеличават научното познание и раз­ширяват възможностите за опазване на този изключи­телно рядък вид.

Хомякът обитава основ­но земеделските земи и от решаващо значение за не­говото оцеляване е прила­гането на природосъобразни практики в селското стопан­ство: забрана за използване на родентициди; засажда­не на трайни култури, като люцерни; малки по площ разнообразни блокове от насаждения (житни култури, слънчоглед, царевица) гра­ничещи със синори.

Информация за наличие на добруджански хомяци в България, може да изпраща­те на e-mail: bgsouslik@gmail. com (д-р Йордан Кошев) и maria.n.kachamakova@gmail. com (д-р Мария Качамакова).

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ