НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Кекличево стопанство “Сините камъни” – Сливен

кеклици

Създадено за производството на тракийски кеклик, но от 2004 г. насам успешно произвежда и яребица – за момента приоритет на стопанството. Годишен капацитет – 20 000 бр. птици.

За контакти:

Александър Димитров, управител
0896 670 556

През 2016 г. кекличе­во стопанство „Сините камъни“ – Сливен, което е в състава на „Сокол-БЛРС“ ЕООД, участва в Национал­ната програма за разсел­ване като производител на тракийски кеклик и яребица.

Екипът на стопанство­то, ръководен от инж. Бо­рислав Бечев, управител на фирма „Сокол-БЛРС“ ЕООД, включва прекия ръ­ководител на стопанството Александър Димитров, ве­теринарния лекар д-р Ру­мен Каров и птицевъдите Цаню Томчев, Иван Иванов, Реджеб Алиев, Тихомир Руйчев, Велина Бойчева, Иванка Русева, Слав Сла­вов и Веселина Стефанова.

Те ще отгледат над 20 000 птици, а също така изпъл­няват и една изключително важна задача – произвеж­дат „нов“ тракийски кеклик. От Кипър са закупени 2940 бр. оплодени яйца от тракийски кеклик, от които след инкубация са излю­пени 1450 бр. еднодневни пилета.

Една част от тях ще бъдат използвани за опрес­няване на кръвта на тракий­ския кеклик в стопанството, а друга част ще бъдат оп­ръстенени и разселени в ловностопанските райони на сдружения, които имат изградена волиерна база за доотглеждане.

През 2016 г. в кекличево стопанство „Сините камъ­ни“ са заложени за инку­бация 33 100 бр. яйца от яребица в седем партиди. Излюпените еднодневни яребички са 25 000 бр., с които ще се гарантират лятното и есенното разсел­ване през 2016 г., основни­те стада производители за следващата година и яре­бичките, предназначени за пролетно разселване през 2017 г.

През месец юли от сто­панството ще започне ре­ализацията на яребица и тракийски кеклик от възрас­това група 45 дни.

ЛОГО - СЛРБ