140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Конференция за спасяване на пасищните птици – Регулирането на хищниците е първостепенна задача

Регулирането на хищни­ците е основно средство за опазване на птиците в Евро­па и изисква тясно сътруд­ничество между ловци, фер­мери, собственици на земя, природозащитни организа­ции. Това беше един от глав­ните изводи на конференция­та „Управление на хищниците за спасяване на пасищните птици“, организирана от Фе­дерацията на европейските ловни асоциации (FACE). До­макини на форума бяха евро­депутатите Бендт Бендтсен и Карл-Хайнц Флоренц.

Намаляването на числе­ността на популациите на често срещаните гнездящи пасищни птици в Европа ка­лугерица и голям свирец се дължи в най-голяма степен на загубата на хабитатите и агресивността на хищниците, атакуващи гнездата.

Представители на британ­ското Кралско дружество за защита на птиците и най-го­лямата холандска земедел­ска организация показаха примери от Великобритания и Холандия за начините, по които фермерите могат да бъдат стимулирани финан­сово, за да създадат устой­чиви хабитати за пасищните птици.

В свое изказване предста­вителят на Европейската ко­мисия Йозеф ван дер Стеген заяви следното: „Освен за осигуряване на устойчивите ловни практики, европейски­те ловци имат много важна роля и за възстановяването и ефективното стопанисване на хабитатите на пасищните птици. Европейският съюз предоставя различни въз­можности за финансиране на подобни проекти, например чрез програмата LIFE.“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ