Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Национална програма за разселване на дивеч

Предпоставки за създаване на програмата

Новия закон за лова и опазване на дивеча от 2000г. поставят на нова основа членуването в Националната организация. Ако до този момент българския ловец е членувал директно в Националната организация, от този момент неговото членство е в ловното сдружение, а членството в Националната организация е на федеративен принцип, т. е нейни членове са отделни юридически лица – ловните сдружения.

Това поставя необходимостта на национално ниво да се развиват политики, които да обединяват и поставят единни принципи и изисквания към всяко сдружение. Една от тези политики е политиката в областта на изкуственото развъждане и разселване, която Националната организация осъществява чрез „Национална програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване на дивеч”. Програмата е приета с решение № 06.03 / 30 .10 2013 г. на ОС на НЛРС – СЛРБ, с което решение се утвърждават основните положения за функциониране на програмата.

 

Стратегическа цел

Възобновяване на дейността по разселването на дивеч с оглед постигане на реален ефект по възстановяването и стабилизирането на запасите от дивеч. Постигане на реални резултати на базата на централизация на средства, координация на дейността и прилагане на научно – практически методи и норми в развъждането, разселването и ползването на дивеч.

 

Източници на финансиране

Средства на сдруженията, членове на НЛРС – СЛРБ и средства по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД.

 

Кой може да участва в програмата и как?

В програмата могат участва сдружения, членове на НЛРС – СЛРБ, които имат сключен договор за стопанисване на прилежащите ловностопански райони по чл.36, ал.3 от ЗЛОД и нямат задължения по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД.

За участие в програмата сдруженията подават ежегодно заявление за закупуване на дивеч, по образец и в срок утвърдени от председателя на УС на НЛРС – СЛРБ

 

Какво е подпомагането?

Всяко сдружение, което е изпълнило условията за включване в програмата получава подпомагане под формата на допълнително количество птици за разселване и/или възстановяване на част от стойността на закупения едър дивеч.

Разселване на едър дивеч

Запознайте се с документите свързани с “Национална програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС – СЛРБ, чрез разселване” – заявления, решения.

Разселване на птици от ферми

Запознайте се с документите свързани с “Програма за разселване на фермено произведени птици в ловностопанските райони на сдруженията” – заповеди, заявления, цени.

Разселване на заек

Запознайте се с документите свързани с “Национална програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС – СЛРБ, чрез разселване”

ЛОГО - СЛРБ