Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Видове дивеч в България

Дребен дивеч - бозайници

 1. Див заек (Lepus europaeus Pall.)
 2. Катерица (Sciurus vulgaris L.)
 3. Ондатра (Ondatra zibethica L.)
 4. Нутрия (Miocastor coypus Mol.)
 5. Чакал (Canis aureus L.)
 6. Лисица (Vulpes vulpes L.)
 7. Енотовидно куче (Nictereutes procyonoides Greg)
 8. Бялка (Martes foina L.)
 9. Черен пор (Mustela putorius L.)
 10. Язовец (Meles Meles L.)

Дребен дивеч - птици

 1. Колхидски фазан (Phasianus colchicus L.)
 2. Ловни фазани (Phasianus sp.)
 3. Яребица (Perdix perdix L.)
 4. Планински кеклик (Alectoris graeca graeca Meisner)
 5. Тракийски кеклик (Alectoris graeca cupriotes Hartert.)
 6. Пъдпъдък (Coturnix coturnix L.)
 7. Токачка (Numida meleagris L.)
 8. Гривяк (Columba palumbus L.)
 9. Гургулица (Streptopelia turtur L.)
 10. Гугутка (Streptopelia decaocto Friv.)
 11. Голяма белочела гъска (Anas albifrons Scop.)
 12. Зеленоглава патица (Anas platurhynchos L.)
 13. Полудива патица (Anas platurhynchos L.)
 14. Лятно бърне (Anas guerguedula L.)
 15. Зимно бърне (Anas crecca L.)
 16. Фиш (Anas penelope L.)
 17. Лопатарка – клопач (Anas clypeata L.)
 18. Черна качулата потапница (Aythya fuligula L)
 19. Шилоопашата патица (Anas acuta L.)
 20. Горски бекас (Scolopax rusticola L.)
 21. Обикновена бекасина (Callinago gallinago L.)
 22. Скорец (Sturnus vulgaris L.)
 23. Сврака (Pica pica L.)
 24. Сива врана (Corvus cornix L.)
 25. Посевна врана (Cornus frugilegus L.)
 26. Чавка (Coloeus monedula L)

Едър дивеч

 1. Благороден елен (Cervus elaphus)
 2. Елен лопатар (Dama dama)
 3. Муфлон (Ovis musimon)
 4. Дива свиня (Sus scrofa)
 5. Вълк (Canis lupus)
 6. Чакал (Canis aureus)
 7. Лисица (Vulpes vulpes)

Повече информация за част от животните

Благороден елен (Cervus elaphus)

Разпространен в Европа (включително и България) и Азия. Обитава не много гъсти широколистни и смесени гори в равнинни, полупланински и планински местности. Често межем да го срещнем и в полугористи открити местности. Храни се с растителна храна. Денем почива на някое скришно място и не излиза до свечеряване. Обикновено живее на малки стада, съставени само от мъжки или женски индивиди, които се смесват само в размножителния период.

Елен лопатар (Dama dama)

В диво състояние се среща по югозападното крайбрежие на Мраморно море, южното на Мала Азия и в Северозападна Африка. В ловно-дивечови стопанства и паркове се отглежда в много европейски страни. Еленът лопатар е изчезнал от българските земи преди около десет века и едва в началото на миналия век започва аклиматизацията му. Обитава равнинни и слабо хълмисти широколистни гори с обширни поляни, като предпочита окрайнините им.

Муфлон (Ovis musimon)

Аклиматизиран в много райони на света. Днес муфлоните са разселени по почти цяла Европа, обитават Азия, Северна Америка и Аляска и Северна Африка.

Дива свиня (Sus scrofa)

Широко разпространена в Азия и Европа. У нас обитава почти цялата територия на страната.

Вълк (Canis lupus)

В миналото вълците са разпространени почти по целия свят, но днес се срещат главно в Северна Америка, Евразия и Близкия Изток. Те живеят в широк кръг природни условия – гори, тундра, тайга, равнини и планини.

Чакал (Canis aureus)

До началото на 60-те години на миналия век чакалът у нас се среща само в Странджа. Чакалът бързо зае главно равнинните местообитания у нас и разшири ареала си на запад, като в края на 90-те години достигна Словакия, Чехия, Австрия и Южна Полша.

Лисица (Vulpes vulpes)

Лисицата наричана още и “червена лисица” обитава Северна Америка и Евразия, както и части от Северна Африка.

Див заек (Lepus europaeus Pall.)

Ареалът му у нас е из цялата страна, при това от нивото на морето чак до високите части на планините. В полето това са участъци, където има оврази и обрасли с храсталак долове, ветрозащитни пояси гора или пък просто малки кории насред къра. Лозята също дават отлични условия за дивите зайци. В корените на лозите винаги растат треви и бурени, а самите високи лози дават прикритие на животинките.

Глухар (Tetrao urogallus)

 

Той е свързан с иглолистните и смесените гори. Макар и рядко, обитава и широколистни гори, но винаги в съседство с иглолистни насаждения. Любимите му местообитания са заравнените била и припечни склонове в по-високите части на планината, в близост до ручеи, поляни, изредени насаждения, просеки и други места, където обзорът наоколо е добър.

Гривяк (Columba palumbus)

Видът е широко разпространен в Европа, Азия и Северна Африка. В нашата страна се среща повсеместно.

Ловен фазан (Phasianus colchicus)

В диво състояние обитава обширен район от Югоизточна България до Далечния Изток (Приамурието) и Япония. На север достига до 45° с.ш. при устието на р. Усури, а на юг се среща до Иран, Афганистан, Северна Бирма и о. Тайван.

Пъдпъдък (Coturnix coturnix)

Среща се в Европа, Азия и Африка. Местността на гнездене е доста обширна – на север до Скандинавия. На запад -британските острови, на изток до Монголия, а на юг в Африка до ЮАР.Тази птица е типично полска, но в летните горещини често се среща и в планинските ливади, ниви и пасища. Пъдпъдъкът обича равен терен или полегати хълмове.

Яребица (Perdix perdix)

В България се среща повсеместно от морското равнище до високопланинските пасища. Най-многобройна е популацията й в равнинните и полупланинските райони. Предпочита обработваемите площи, разкъсани от многобройни по-малки или по-големи групи от дървесно-храстова растителност, която им служи за убежище. Обитава също така лозя, пустеещи площи и малки горички. Яребиците избягват обширните блокове, заети от монокултури. Не се срещат във вътрешността на горите.

ЛОГО - СЛРБ