Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛОВЪТ МОЖЕ ДА ПОДПОМОГНЕ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ

Димитър КОНСТАНТИНОВ

Според данните от изследване на испански учени от Ката­лонския институт за енергийни проучвания (IREC) и властите в провинция Астурия, ловът често е подценяван по отноше­ние на ползата, която носи за природата и обществото, доп­ринасяйки за регулиране на свръхпопулацията на нежелани видове дивеч. Такъв е случаят с дивите свине например. От получените резултати се вижда ясно, че ловът и ловносто­паските дейности имат капацитета да оптимизират състоя­нието на екосистемите на Стария континент.

Недооценяването на ловния спорт оказва влияние вър­ху набирането на нови членове на ловната гилдия, както и върху активността на опитни ловци. За да изследва какъв е ефектът от това явление върху увеличаването на броя на копитните животните, изследователите се фокусирали вър­ху популацията от диви свине, която според изследване от 2015 г. се увеличава с 20 % всяка година.

Изследователският екип се е фокусирал върху североза­падната испанска провинция Астурия, където ловът не се осъществява с комерсиална цел и е традиционно занимание сред селското население. Авторите на проучването фокуси­рали вниманието си върху данните за отстрела, събрани от дивечови резервати и ловни стопанства. Те анализирали и ефекта от временната забрана на лова в определени райо­ни.

Резултатите отразяват разликите в броя на дивите сви­не, отстрелвани годишно в ловните сезони от 2000-2001 до 2013-2014. Средно броят на отстрела се е покачвал с 5.63 % за периода на изследването. След вдигането на забраната за лов в зоните, където такава е била налагана, отстрелът се е покачвал с 40.33 %. Тази разлика отразява капацитета на ловците при контролирането числеността на дивите свине в даден район.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ