Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловният съвет определи цените на разрешителните и годишните вноски

На 31 октомври се проведе заседание на Ловния съвет, на което основен акцент беше обсъждане и предлагане на министъра на земеделието, храните и горите размера на цените за отделните ка­тегории разрешителни за ловуване за ловен сезон 2019-2020 г., размера на вноската за стопанисване на дивеча за 2019 г., об­съждане на минималния ценоразпис за лов и ловни услуги на територията на РБългария и разни.

В рамките на дискусията се подходи прагматично към цените на разрешител­ните, като отново бе въз­приет подходът за тяхното унифициране, специално по отношение цените на разрешителните за индиви­дуален лов на едър дивеч. Практика, която е доказала добър резултат в последни­те десетина години. След гласуване беше определе­но цените на индивидуално­то разрешително за лов на благороден елен, на елен лопатар, сърна, муфлон, глухар др. видове да бъде в размер на 50 лв. А с ог­лед на АЧС индивидуално­то разрешително за лов на дива свиня запазва своя размер от 1 лв. При дреб­ния дивеч беше потвърдена стойност на индивидуално­то разрешително в размер на 10 лв. При дива свиня няма промяна в цената на разрешителното , т. е. то ос­тава в размер на 60 лв.

След задълбочена диску­сия и по отношение внос­ката за стопанисване беше възприето предложението тя да не се променя, остава в същия размер както през 2018 г. – 60 лв. на ловец до 65 години и 30 лв. за ловци инвалиди и ловци над 65-го­дишна възраст. Друг важен акцент в рабо­тата на Ловния съвет беше ситуацията с африканската чума по свинете и конста­тираното ново огнище в ра­йона на с. Българево. Бяха изказани притеснения от това, че на места все още се констатират случаи на забавени резултати на из­следвания на АЧС.

Във връзка със ситуаци­ята НЛРС е инициирало изработване на информа­ционна брошура по отноше­ние на заболяването АЧС и какви са основните мерки за биосигурност. В нея е визуализирано вземането на проби от отстреляни жи­вотни. Тази информацион­на брошура ще бъде раз­пространявана безплатно сред ловците от страна на ловните сдружения, когато им бъде подновявано член­ството в сдружението, ко­гато заплащат членския си внос в тях.

Председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев предложи Ловният съвет да излезе с предложение до Народното събрание или до министъра, а той да внесе предложение в НС за про­мяна в ЗЛОД, която да даде възможност на министъра да променя срокове за ло­вуване с оглед евентуално удължаване на сезона за груповия лов на дива свиня през януари, което да дове­де до по-интензивно нама­ляване на популацията на дивата свиня в страната. Това предложение на пред­седателя на Националната организация не бе подложе­но на гласуване и съответно не бе прието.

След взетото решение на Ловния съвет трябва да за­почне заверката на членски­те карти, на ловните билети още от началото на следва­щата седмица, защото тази година предстои не само заверка на ловните билети, а подмяна на бланките на ловните билети, което ще отнеме повече време на служителите на държавните горски и ловни стопанства. Затова ловците трябва да предприемат своевременно постъпки за подновяване на членските си карти и за за­верка на ловните си билети, за да имат възможността още на първите си излети през януари да са на лов.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ