Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ловци и еколози събират данни за планинския кеклик

проект кеклик

Напредъкът по проект „Изготвяне на план за действие за вида планински ке­клик” представиха на пресконференция гл. секретар на НЛРС-СЛРБ Даниел Тош­ков, който е и ръководител на проекта, и Георги Дулев, член на УС на СНЦ „Зелени Балкани‘‘- Стара Загора” и ръководител на „Теренни дейности” от страна на организа­цията партньор и подизпълнител на някои от дейностите.

Проектът е спечелен за изпълнение по Оперативна програма „Околна среда” от НЛРС-СЛРБ. Дейностите му са насочени към изготвяне на план за действие за вида планински кеклик (Alectoris graeca graeca).

„В България видът е вклю­чен в Червената книга със статус „застрашен” и в При­ложение 1 на Директивата на ЕС за птиците”, обяви Даниел Тошков. Той подчер­та, че наличния пролетен запас е възлизал в минало­то на около 20 000 птици, а според различни оценки към момента са налични между 600 и 3000 гнездящи двойки. Общото мнение на специа­листите е, че популацията е застрашена и намалява.

проект кеклик

При първоначалната рабо­та по оформяне на проекта е изготвен подробен анализ, който доказал, че липсват данни за съвременното със­тояние на популацията на вида. Съгласно заповед за обявяване на защитените те­ритории видът фигурира като предмет за опазване в над 25 защитени зони с обща площ 1 117 000 ха. За да се вали­дизират и актуализират да­нните сега, в рамките на про­екта се извършват теренни проучвания. Тези дейности са поверени на организация­та партньор и подизпълнител по проекта „Зелени Балкани”.

За работата на терен НЛРС-СЛРБ осигурява вода­чески услуги чрез ловно-ри­барските сдружения по мес­та, където се предполага, че има наличие на гнездящи двойки от вида. Водачите се осигуряват от сдруженията в Гоце Делчев, Разлог, Благо­евград, Сандански, Петрич, Карлово, Троян, Своге. Всич­ки водачи са ангажирани да подават своевременно информацията на „Зелени Балкани“. „Екипът за изпъл­нение на проекта ще вали­дизира данните и ще ги пре­достави на екипа, който ще изработи плана за действие за вида планински кеклик”, обяви следващи дейности по проекта Даниел Тошков. Конкретните цели са разра­ботване, представяне и приемане на План за действие за вида планински кеклик, както и да се допълни позна­нието за вида чрез теренно проучване на съвременното състояние на популацията му в мрежата „Натура 2000“ и попълването на Национал­ната система за мониторинг на биоразнообразието. Дей­ностите са стартирани на 5 август 2020 г. и съгласно по­дписания договор трябва да приключат на 5 септември 2023 г.

Снимки: „Зелени Балкани“

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ