140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРД-Априлци към ЛРС-Пазарджик – Колегиалността дава резултати

Започнаха отчетните общи събрания в ЛРС „Сокол 1893“ – Пазарджик. Едни от първите провели това ме­роприятие за годината са членовете на ЛРД-Априлци. В заведението недалеч от жп гарата на областния център, което се стопанисва от ловците в дружина­та Георги Буздрев и Георги Георгиев, се събраха 17 представители на организацията. Те поради липса на кворум изчакаха един час, както е изискването по ЗЮЛНЦ, след което стегнато и акуратно започнаха форума. За председател на събранието бе избран Пе­тьо Койчев, а за протоколчик Светльо Даков. Днев­ният ред включваше: отчет на председателя на дружината, отчет на КС, годишен план за ловносто­панските мероприятия на дружината, прием на канди­дат ловци и точка „Разни“.

Председателят Петьо Кой­чев обърна внимание, че дру­жината наброява 59 ловци като до момента 53-ма от тях са заверили ловните си докумен­ти. Освен това ловната площ е 1641 ха, като на нея са из­градени две чакала, септична яма за съхраняване на кожите и вътрешностите на отстреля­ните диви свине, която е из­цяло според изискванията на МЗХГ за предотвратяване на заразата от AЧС. Най-активно в направата на тези съоръ­жения се включиха ловците: Димитър Шопов, Светослав Шопов, Спас Панчев, Алек­сандър Зашев, Иван Зашев, Кръстьо Тошкин, Георги Геор­гиев, както и председателят Петьо Койчев. През миналата година бе извършено пролетно разселване на 60 яребици, 30 фазана и 8 токачки, а 3 месе­ца по-късно бяха пуснати и 20 заека. В края на септември м.г. бяха разселени и 100 фа­зана на 120-дневна възраст, през ноември и декември бяха пуснати още 240 възрастни фазана като при проведените 4 лова бяха отстреляни 170. Най-активни в това дело заобогатяване на Майката При­рода бяха ловци: Трендафил Трендафилов, Георги Буздрев и Георги Георгиев.

ПОЛЗВАНЕ НА ДИВЕЧ

Понеже стана дума за от­стрела, трябва да отбележим, че освен споменатите фазани през отминалия ловен сезон са реализирани: 118 пъдпъдъка, 187 гургулици, 161 гривяка, 4 горски бекаса и 488 яребици. При хищниците са отстре­ляни: 21 чакала, 7 лисици, 4 скитащи кучета, 20 посевни врани и 61 свраки. Тези по­стижения са благодарение на колегиалността с ЛРД-Сарая с председател Николай Минчев /Каю/. Съвместно с тях бяха проведени ловни излети на дива свиня, на които падаха и чакали и лисици и др., така че доброто партньорство между дружините винаги дава добри резултати.

Постиженията при отстрела се дължат и на добрите грижи на ловците. Така през 2018 г. са ползвани за подхранване 900 кг царевица и 800 кг зър­нени култури като 300 кг от тях са спонсорство от доайена на дружината Иван Велев и сина му Асен.

Членовете на дружината предвиждат да запазят тези темпове на подхранване, като за настоящата година са пред­видени 1100 кг царевица и 600 кг жито. Освен това край споменатите чакали два пъти в месеца се изнасят по 10 чу­вала с кости на стървилище за отстрел на хищници.

ПЛАНОВЕ ЗА РАЗСЕЛВАНЕ

Ловците от дружината в с. Априлци предвиждат според плана за ловностопански ме­роприятия да разселят през следващия ловен сезон 340 фазана, 60 яребици и още 20 заека за възстановяване на по­пулацията им.

Всичко това накара предсе­дателят на КС в пазарджишко­то сдружение Стоимен Спасов, който бе изпратен като наблю­даващ от ръководството на ор­ганизацията, да сподели: „Поз­дравявам ви от името на УС на ЛРС-Пазарджик, като трябва да отбележа, че дружината, на която и аз съм член, винаги е била единна и никога в нея съ­бранията не са се провеждали формално, което е похвално за членовете на организацията. Освен това искам да отбележа и новия момент в ловния ни жи­вот, а имено сътрудничеството с дружината в с. Сарая, което показва как колегиалността дава резултати.“

Форумът завърши с тра­диционната вечеринка, като преди това ловците подариха на Петьо Койчев една велико­лепна метална чиния с ловни мотиви, заради неистовите му усилия в опазването на дивеча и ловния дух в дружината.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение ловно-рибарско дружество “Сокол-1893” – гр. Пазарджик
Пощ. код: 4400
Телефон: 44-53-49
Мобилен: 0892 209 141

Реклама

ЛОГО - СЛРБ