140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРД-Балван- Единството – приоритет номер едно

Годишното отчетно събрание на ЛРД-Балван беше едно от първите в сдружение „Ловно-рибарско друже­ство „Сокол 1884” във Велико Търново. На 5 февруари ловците се събраха в своя клуб. Първо трябваше да мине деловата част от събранието, гост на което беше кметът на селото Недьо Георгиев.

Председателят на дружи­ната Красимир Кънчев се беше подготвил добре с от­четния доклад за отминалата година и приключилия ловен сезон. „Мога да се похваля с вас в лова, от който е много важно да се върнем живи и ако може, с отстрелян ди­веч – каза той. – Отминалия ловен сезон мога да нарека отличен. Отстреляните диви свине са повече от изпуснатите, което не се случва вся­ка година. А Младен Бърнев и Илко Златев повалиха по три животни, всеки за една гонка.”

Председателят е доволен, че се спазват пра­вилата за ловуване, в дру­жината няма караници, кон­фликти, но най-хубавото е, че ловният сезон е отминал без инциденти. Неприятното обаче е, че има няколко слу­чая на ранени ловни кучета, за чието лечение са дадени повече от 1000 лв., а това няма начин да не се е отра­зило сериозно на финансите на дружината.

„Истинският ловец спазва не само писаните, но и не­писаните правила,” каза още Красимир Кънчев. Неговото притеснение е, че не всички участници в ловните излети се включват в обработката на отстреляния дивеч, а зна­ем, че това е последна почит към него.

„Излиза, че ако няма дивеч, не е добре, като има, пак не е добре”- заклю­чи председателят. Затова предложението беше ловец, който не участва в разфа­совката на диви свине, да не получава дял от месото, с из­ключение на гоначите, които достатъчно са ангажирани по време на ловните излети.

ГРИЖИ ЗА ДИВЕЧА

Едно от неотменните за­дължения на ловците е по­дхранването. Миналата годи­на дружината купи за зимния сезон 800 кг царевица. Наме­ренията били да се направи и дивечова нива, но мъжете се отказали, защото няма нужда от такава площ, след като всички земеделски земи в землището се обработват. Другото е разселването. Вся­ка година дружината пуска в ловните си полета малки фазани. Така тези пернати се увеличават и любителите на птичия лов са доволни, че има по какво да стрелят. Миналото лято дружината взела патици, но ги подарила на съседите от с. Ветринци, защото тук бързо изчезват, а и няма много добри условия за тях. И ловците питат няма ли как вместо патици да се вземат повече фазани.

Както винаги, дойде време и за споделяне на пробле­мите. Един от тях е свързан със събирачите на трюфели, гъби, билки. Те са в горите по всяко време и е цяло чудо, че още няма инцидент. „По­вечето гори тук са частни, а гъбарите получават разре­шителни от горското за дър­жавните,” обясни Красимир Кънчев. Но фактически те хо­дят навсякъде, съсипват пъ­тищата, унищожават горския фонд, замърсяват. Кметът пое ангажимент да провери в горското как стоят нещата. Едно решение е през ловния сезон в съботите и неделите на тези хора да се забрани да ходят в горите. А ловци­те се тревожат от още нещо – по време на лов виждат по полята сметища за строител­ни отпадъци и те не са малко.

Друг проблем е свързан с ловците, които не само че не участ­ват в ловностопанските ме­роприятия, но и не ходят на лов. „Това са „мъртви” души, въобще не сме ги виждали, само заверяват билетите си”- ядосваха се мъжете. Те предложиха предвидените 30 лв. за неучастие в предвидените три мероприятия да се вземат още при заверката на ловните билети. Не се ли плати – няма заверка.

Балванската дружина, като повечето в сдружението, има свой клуб, с който заслужено се гордее. На събранието беше предвидено да про­дължи работата по неговото обновяване. Кметът Недьо Георгиев обеща около сгра­дата да се насипе чакъл, за да не се унищожава с колите тревната площ наоколо, да се засадят дръвчета.

Що се отнася до финансите на дружината, всички са бла­годарни на спонсора Трифон Русков, който живее и работи във Варна, но потеклото му е от Балван и ловува тук. Той дал хиляда лева за ремонт на фургона, който е в поле­то. Освен това предоставя на дружината рентата от отдадената на арендатор за обра­ботка своя земеделска земя за две години. Ловците не пропуснаха да споменат, че първата дива свиня за отми­налия ловен сезон е била от­стреляна от Трифон Русков.

И понеже стана дума за финансите, на събранието беше предвидено за лов­ностопанските мероприятия да се заделят 3 хил. лв. Една сериозна задача е направата на две повдигнати чакала.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол 1884″ – гр. Велико Търново
Пощ. код: 5006
Телефон: 62-41-43
Мобилен: 0878 690 169

Реклама

ЛОГО - СЛРБ