Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРД-Староселци избра нов председател

Валери АНГЕЛОВ

Преди броени дни се про­веде отчетното общо съ­брание на ЛРД-Староселци, която е член на ловно-ри­барско сдружение в Долна Митрополия. По изклю­чение то беше и изборно. Дългогодишният председа­тел на дружината и преди това дългогодишен щатен ръководител на ЛРС-Долна Митрополия Пламен Атана­сов и още по-дългогодиш­ния секретар на дружината и преди това дългогодишен председател на същата Йордан Петков предадоха щафетата на по-младите.

В с. Староселци органи­зираното ловно движение започва през 1920 г. Селото се намира на десния бряг на р. Искър и е основано в началото на османското нашествие на пътя от Ор­хание (Ботевград) за Нико­пол. Отстои на 25 км от гр. Долна Митрополия в запад­на, северозападна посока. Релефът на землището на селото е леко нагънат до хълмист, типично за Дунав­ската равнина.

Ловно-рибарска дружина Староселци е една от во­дещите в сдружението. На нейна територия през 50-те години на миналия век е из­градена първата в този край съвременна фазанария. За постигнати високи успехи тя е обявена за окръжен първенец, а председателят на дружината Иван Вулев става носител на званието „Отличник на БЛРС“.

През това време се из­гражда триетажна ловна хижа за отдих на повече от 30 души едновременно. Същата е водоснабдена и електрифицирана. По случай 100-годишнината от създаване на ловното движение в България са из­градени рибарник и ловна чешма. От 1971 до 2003 г. председател на дружината е Йордан Петков, а след това до момента е неин се­кретар След него през 2003 г. председател става Пла­мен Атанасов.

Отчетно-изборното съ­брание се проведе в лов­ната хижа на дружината. То започна в предварително обявения час. Установи се, че има кворум и може да бъдат взети законни реше­ния. Председателят на съ­бранието Кръстьо Крачунов го ръководеше делово и с умение. След като общото събрание прие отчетите на старото ръководство и кон­тролната комисия, премина към избор на ново ръковод­ство. За председател на дружината бе избран Марин Йорданов, а за секретар – Сергей Георгиев. След съ­бранието се проведе тър­жествена част.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ