140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Асеновград на 125 години

26 май се превърна в незабравим празник за ЛРС „Сокол“-Асенов­град, който ще остане в аналите на историята на ловното движение. По много тържествен начин бе отбелязана 125-годишнината от основава­нето му. От ранина към комплекса „40 извора” се отправиха стотици ловци и риболовци, както и състезатели по риболов и ловна стрелба. А на голямата поляна рингът по кинология бе заобиколен от ловни и де­коративни кучета, които се състезават за престижни първи места. Със­тезанията започнаха в 9:30 часа, а откриването на събора стана след 12:30 часа, което беше атракцията на тържествата – направи го кръжащ над комплекса самолет. На 18 май 2018 г. ЛРС „Странджа” – гр. Болярово проведе отчетното си събра­ние. Гостите, уважили фору­ма, бяха инж. Васил Василев, председател на НЛРС-СЛРБ, инж. Николай Мишинев, ди­ректор на ДГС-Елхово, и г-н Апостолов, представител на ръководството на ГПУ-Бо­лярово. По първа точка от дневния ред председателят на ЛРС „Странджа“ и об­щински кмет Христо Христов представи пред делегатите и гостите подробен и изчер­пателен отчет на УС за дей­ността на сдружението за 2017 г.

Той подчерта важността на срещата, проведена на 25.10.2017 г. в Ямбол с но­воизбрания председател на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев с ловно-рибарските сдружения на Южна Бълга­рия. „На този работен форум беше проведен откровен разговор-дискусия, относно какво членовете на местните сдружения смятат, че трябва да се промени в работата на Националната организация, така че да си бъдем взаим­но полезни. Обсъдени бяха още въпроси относно: необ­ходимостта от по-широка ме­дийна политика, за да бъде Националната организация разпознаваема от общест­веността, да има информа­ция за дейността и указване съдействие при нужда към сдруженията, при възник­ване на проблеми с други институции, проблеми при събирането и предаването на проби за болестта афри­канска чума, партньорство на Националното ловно сдруже­ние с държавата и промените в Закона за лова и опазване на дивеча.

На дневен ред пред Нацио­налната организация стои проблемът с африканската чума. Тя се разпространява в Източна Европа и през 2017 г. бяха засегнати още две държави – Чехия и Румъния. Основната борба с болестта е намаляване плътността на популацията от диви свине, като метод за ограничава­не на риска от проникване в България.

В сдружението членуват 14 ловно-рибарски дружини с 450 членове. Общата ловна площ, която стопанисва ЛРС „Странджа“-гр. Болярово е 51099,3 ха. В изпълнение на Програмата за стопанисване и развитие на дивечовите за­паси, както и средствата, на­брани чрез вноска стопанис­ване на дивеча, през 2017 г. значително е увеличен обе­мът на ловностопанските ме­роприятия. Мероприятията по създаването и поддържа­нето на хранително-защитна цяло се спазват изисквани­ята на ЗЛОД и неговия пра­вилник. Редовно се вземат разрешителни за лов, попъл­ват се правилно и се връщат в определените от Закона срокове с малки изключения, но все още има какво да се желае.

След този отчет, бяха представени и приети: отчет за финансовото състояние за 2017 г.; отчет на КРК на сдру­жението за 2017 г.; бюджетът на сдружението за 2018 г. За делегат на Общото събрание на НЛРС-СРЛБ бе избран Христо Христов, а за резерва – Николай Вълчев.

Много бяха изказванията и разискванията от присъства­щите членове на дружинките. Те поставиха проблемите си, на голяма част от тях получи­ха отговор от инж. Василев, определени ангажименти пое и инж. Мишинев.

Инж. Василев сподели радостта си да бъде гост на това събрание. След изби­рането му за председател на НЛРС-СРЛБ е имал възмож­ността да се срещне няколко пъти на различни мероприя­тия с председателя на ЛРС „Странджа“ Христо Христов и има информация за активна­та дейност на сдружението. Не скри възхитата си от кра­сивия район, който за пръв път има удоволствието да посети. Много обстойно раз­каза за нормативната уредба и законите, за чиито промени продължават да настояват и няма да се откажат, тъй като именно определени закони спират много от дейностите и ограничават ловните дру­жинки в доста отношения. Проблемите не са само на местно ниво, дори и не на­ционално, изискванията са съобразени и уеднаквени за всички страни, членуващи в ЕС – оттам идват и ограниче­нията.

Тепърва ще се търсят ре­шения, инж. Василев при­зова всички дружинки да се включат в дейностите, които предстоят, за да може всички заедно да опитат да решат проблемите.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол – Асеновград” – гр. Асеновград
Пощ. код: 4230
Телефон: 6-74-50
Мобилен: 0879 530 080, 0879 530 085

Реклама

ЛОГО - СЛРБ