140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Асеновград – Отчетен бе възход на сдружението

На 20 април ЛРС-Асенов­град проведе отчетното си събрание в присъствието на 73-ма делегати от 29 ловни и една риболовна дружина. Гост на форума беше Даниел Тошков, главен секретар на Националната организа­ция. Доклад за дейността на сдружението и на управител­ния му съвет изнесе неговият председател д-р Георги Хад­жиламбрев, който е и член на УС на НЛРС-СЛРБ. Той отче­те разностранната дейност на ЛРС-Асеновград през измина­лата година. През този пери­од, белязан с много събития, бе отпразнуван един прекра­сен юбилей – 125 години ор­ганизирано ловно движение в Асеновград и общината.

С тревога д-р Хаджиламб­рев засегна проблема, свър­зан с опасността от разпрос­транение на африканската чума по свинете. Сдруже­нието се е отнесло много сериозно към този проблем – провело се е обсъждане в дружините и на срещи със специалисти. Обучени са председателите на дружи­ните, а и организаторите на ловни излети за основната дейност в тази насока и от­говорността на всеки ловец. Д-р Хаджиламбрев заяви, че всички от сдружението ще алармират за умрели живот­ни и за констатации, които во­дят към това заболяване. Ще се помага на ветеринарните власти и други институции, ангажирани в борбата с това заболяване.

В доклада се отрази и до­брото стопанисване на 63 727 ха ловна площ от 1289 ловци и 950 рибари. Създадена е и функционира фуражна база, изграждат се ловностопански съоръжения, отлични са гри­жите за подхранване на диве­ча, особено през зимния сезон и размножителния период. Не бе отминат и резултатът от проведената таксация. Запа­сите от заек са с тенднция на запазване, а в някои райони има и увеличение. При план 550 заека са отстреляни 145. Яребицата също е с тенден­ция за стабилизиране на за­пасите, достигане на допусти­мия запас. С най-добри грижи за тези пернати са дружините в Болярци, Конуш, Тополово, Патриарх Евтимово, Червен, Караджово и Козаново. През изминалата година са закупе­ни и разселени 300 яребици. При план 3200 са отстреляни 1299 яребици. Ползването на фазана се дължи преди всич­но на изкуственото му разсел­ване. През 2018 г. са закупени 2915 фазана, които са доот­гледани във фазанариите в Болярци, Козаново, Избегли, Златовръх и Патриарх Евти­мово. Поставено е началото и на естествено възпроиз­водство. Отстреляни са само 714 фазана, а другите са в районите на полските дружи­ни. Въпреки ограничените ус­ловия за отглеждане на полу­дивата патица през 2018 г. са доотгледани над 445 патенца в селата Козаново и Болярци. През изминалия сезон са от­стреляни 10 115 пъдпъдъка, 317 гургулици, 674 гълъба, 229 диви патици.

В доклада бяха похвалени ловците, унищожили най-мно­го хищници: Георги Димитров от ЛРД-Конуш, Борислав Пи­лев от Избегли, Иван Тодоров от Тополово и Симо Стоянов от Долнослав. Отстреляни са 5 вълка, 45 чакала, 82 лисици, скитащи кучета и свраки.

Отчетът бе приет едино­душно, както и докладът на Контролната комисия и бю­джета за 2019 г. Бяха избрани и следните ловци за делегати за общото събрание на На­ционалната организация: д-р Георги Хаджиламбрев, Иван Гюлев, Крум Марков, Иван Динев, Расми Мухтар, а Тома Гунов за резерва.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол – Асеновград” – гр. Асеновград
Пощ. код: 4230
Телефон: 6-74-50
Мобилен: 0879 530 080, 0879 530 085

Реклама

ЛОГО - СЛРБ