Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Благоевград – Ловците отчитат интересен сезон

благоевград сезон

Положението в ловните полета на осем от седемнай­сетте ловни дружинки за по­редна година наистина става досадно тревожно. От 3-4 сезона конкретно в западни­те склонове на Рила и Пирин обичайното присъствие на ди­вечовите запаси от дива свиня е само далечен спомен. Ловци и специалисти търсят логично обяснение за липсата на този вид дивеч. Водеща е тезата, че в тези райони възстановя­ването от щетите на африкан­ската чума върви по-бавно от очакваното. Като съпътстващи причини се прибавят и допъл­нителни обстоятелства – су­хата есен, вълчите глутници, неимоверно нарасналия брой на едър и дребен рогат дома­шен добитък, който пашува в ловните полета, съпътства­щите стадата овчарски кучета без спъвачки и интензивният дърводобив в някои от учас­тъците.

Коренно противоположна е ситуацията в планините около българо-македонската грани­ца – Малешевска и Влахина. Там ловуващите дружин­ки отчитат нормално добра слука. Причините за това са комплексни – грижите по опазването на дивеча, без­компромисна борба с опити за бракониерски прояви, която самите дружинки наложиха, както и миграцията най-вече на диви свине от съседна Северна Македония.

Статистиката за отстрела през отминалия сезон в ЛРС-Благоевград дава повод за ползотворен анализ, от който могат да се направят правилните изводи. При годи­шен план за отстрел на дива свиня 310 броя дружинките отчетоха 273. Тези около 85% изпълнение са сравнително добър резултат, като се имат предвид особеностите и ус­ловностите на дивечовите запаси източно и западно от р. Струма. Най-добри резултати в отстрела постигнаха дружин­ките в Лешко с 66 броя, Сими­тли – 39 и Бучино-Рилци с 25.

Постоянен акцент в поли­тиката на сдружението е без­компромисната битка с хищ­ниците. Доказана причина за липса на различните видове дивеч са вълчите глутници и бързият темп на нарастване на присъствието на чакали и лисици в по-ниските ловни по­лета, което е пагубно най-вече за дивия заек и различните видове пернати.

Отстреляните през отчетния период са 28 вълка, лисиците – 270 и чакали – 65.

Безкомпромисни в борба­та с хищниците са дружинките в Симитли, Сушица, Брежани, Бучино, Хърсово и Крупник. Числата в сравнение с мина­логодишната статистика от­белязват леко отстъпление по всички показатели.

Проблем обаче е не толкова намале­лият отстрел на различните видове, а по-скоро отчетност­та.

Позитивна е тенденцията в ЛРС-Благоевград всяка година на територията на сдружението да се разсел­ват див заек, фазани, кеклици и водоплаващи във влажните зони.

Кузман ПЕТРОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ