Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Брезник – Избраха зам.-председателя Цветан Георгиев за председател

цветан георгиев

Цветан Георгиев, досега­шен зам.-председател на Управителния съвет на ловно-рибарско дружество “Сокол” – Брезник, е новият председател на сдружението. Решението бе взето на общо отчетно-изборно събрание на ловците и риболовците, след като делегатите гласуваха явно. Заседанието се проведе в народно читалище “Просве­щение-1870” в град Брезник.

Номинацията на Георгиев бе и единственото предложение за нов председател. Досегашният, д-р Валери Величков, бе начело на ловно-рибарската организация в Брезник два поредни манда­та – от 2016 година. Съгласно устава на сдружението член на организацията може да бъде председател най-много два поредни мандата от по 4 години.

В емоционално слово д-р Величков се обърна към дру­гарите си ловци и риболовци и благодари за доверието и под­крепата. Благодарствено пис­мо и подарък му бяха връчени от Катя Пашова от Държавно горско стопанство-Брезник.

Предложението Цветан Ге­оргиев да застане начело на организацията беше подложе­но на общо гласуване и прие­то с пълно единодушие. След гласуването доктор Валери Величков покани в президи­ума Цветан Георгиев и обяви:

“През годините Цветан винаги е бил много близо до пробле­мите на сдружението. Честито и от мен! Приемствеността в една организация е нещо много важно. Винаги сме били заедно и е участвал изцяло в подготовката на това, което правим. На това да сме члено­ве на сдружението на малката инициативна група и на идеята за развитие в зоната на аква­културите”, каза на събрание­то д-р Валери Величков.

Амбицията та новоизбраното ръководство е да продължи започнатото и да надгради създаденото. Предстои да се финализират преговорите за наемането на язовир, общин­ска собственост. След това ще се ползват възможностите и ще се кандидатства за фи­нансиране на дейности в зона­та на аквакултурите чрез вече създадената местната инициа­тивна група.

Стрелбището на сдруже­нието ще бъде разширено с полигон за нарезно оръжие и полигон за „Бягащ глиган“, реши още общото събрание.

Така в брезнишкото сдружение на ловците и риболовците от следващата година ще се ор­ганизират и курсове за подбо­рен отстрел.

Цветан Георгиев е брезни­чанин, който се занимава с охранителна дейност. “Досега с д-р Величков сме работи­ли в една и съща посока. Той водеше, аз бях до него – заед­но двамата. Това, което сме начертали заедно занапред, трябва да се продължи”, де­кларира готовността за при­емственост в управлението новият председател на ЛРС- Брезник Цветан Георгиев.

ЛРС-Брезник стопанисва 39281,4 ха. ловна площ, разпределена в 12 ловностопански района. Пролетната таксация през 2023 г. показала добри запаси от дивеч, като значително увеличение отбелязвала и дивата свиня – 221 индивида, от които ловците са отстреляли 49. Ръст имало и при яребицата и заека, което ловците отдават на правилното отношение към разселването на дребен дивеч в района.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ