Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Чупрене – Популацията на сърните е стабилна

Инж. Владислав АНТОНОВ

Равнинният и планински­ят релеф със своите хълмо­ве и долчинки са отличното убежище за този така атрак­тивен и красив дивеч. Нали­чието на сечища, обрасли с треви, изредени насаж­дения, смесени гори също допринася за благоприятно­то развитие на сърната. Да не забравяме и усилията, които полагат ловците, за да се грижат за нея. Всяка дружина разполага с камен­на сол и подходящ фураж, подхранването е редовно. Според сезона предпочи­танията за храна се менят – през вегетационния пери­од се използват предимно тревни видове, а по-късно се предпочитат връхни ле­торасли на дърветата, пло­дове и други.

Огромен проблем оста­ва осигуряване на спокой­ствието й. На първо място в нейното обезпокояване стои шумът от добива на дървесина. Почти няма ло­вище, в което да не се доби­ва дървесина или ако няма, то в съседното се добива. Движението на работници, тежкотоварна техника, шу­мът от резачки създават ог­ромни предпоставки за на­рушение спокойствието на сърната. Тя е териториално животно, обитава площ от порядъка на два до три кв. км, и всяко действие, до­веждащо до преместване, е нежелателно. При наблю­денията ми през това време на годината се виждат еди­нични мъжки екземпляри, който обикалят и са близо до някоя женска, която в редки случай е сама. Вина­ги до нея може да се види едно или две обикалящи малки, тичащи около майка си и напълно непредпазли­ви .

Сезонът за отстрел на сръндаците започна в на­чалото на май. За жалост интереса към вземане на разрешително за отстрел е почти нулев. Новите цени на разрешителното за отстрел на сърна не вещаят добри последствия за обикнове­ния средностатистически ловец, желаещ да напра­ви законен, спокоен излет. Внушителната промяна на цената от 30.00 лв. на 80.00 лв. отдръпна обикновения ловец и последствията са неминуеми – засилване на бракониерството.

Този бич за сърната, както и за всичкия останал дивеч го има от толкова години, колкото съществува органи­зиран лов в България. Бор­бата е непрестанна, но чес­то пъти издадените актове биват отхвърляни в съдеб­на зала .

Проблемът се поставя на всяка среща на специали­сти в областта, но всички признават, че борбата е трудна. Стараем се при про­веждане на курсове за нови ловци да вменим на канди­датите, че това е порочна практика и не е редно да се ползва. Остава ни да се любуваме на „атлета“ по на­шите гори и да запечатваме моменти при срещите ни.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ