Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Девин изпълнява съвестно ловностопанските си планове

На 11 май ЛРС-Девин про­веде общото си събрание. От изнесения доклад стана ясно, че през 2017 г. основна задача на ръководството на сдружението е било извърш­ване на регистрация на настъ­пилите промени в състава на Управителния и Контролния съвет пред Окръжен съд Смо­лян. През 2017 г. година Упра­вителният съвет на сдруже­нието е провел 3 заседания, касаещи предимно организа­ционни въпроси, включващи:

– свикване на общи събра­ния на ловните и риболовни дружини, както и общо събра­ние на сдружението;

– вземане на решение за изключване на членове за извършени бракониерски про­яви;

– вземане решение за пре­местване на членове-ловци и риболовци, в рамките на сдру­жението;

– вземане на решение за приемане на нови членове и членове, прекъснали член­ството си в сдружението;

– вземане на решение за ор­ганизиране на състезание по ловна стрелба.

Съгласно сключените до­говори с държавни горски стопанства сдружението в ловностопанско отношение стопанисва площ от 54 424 ха на територията на 5 ДГС-та, разпределени в 15 ловносто­пански района.

Основните видове дивеч, които представляват интерес и са обект на лов от местните ловци, са дивата свиня и сър­ната. Затова и усилията на ловците са насочени повече към създаване на по-добри условия за запазване на тези видове дивеч.

През отчетния период всич­ки ловни дружини са се вклю­чили активно в ловностопан­ските мероприятия. В някои дружини обаче все още не са постигнати нормативите, за­легнали в ловоустройствени­те проекти, най-вече касаещи засяване на дивечовите ниви. ЛРД-Триград е единствената дружина, която няма изгра­дени чакала за лов на едър дивеч. Това поставя известни трудности при индивидуалния лов на дива свиня. С цел за­държане на дивеча в ловните райони от повечето дружини се извършва целогодишно подхранване с концентриран фураж.

Всички дружини вложиха средства за закупуване на ав­томатични хранилки. Техният ефект за задържане на диве­ча вече се доказа.

От изнесените данни ста­на ясно също, че членският състав на ЛРС-Девин е нама­лял спрямо 2016 г. от 919 на 876 членове. Сдружението е финансово стабилно, което пролича от предоставените данни.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ