140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Петрич -Успешната ловна политика изгражда самочувствие

петрич

Крайното югозападно кът­че на страната не е само те­ритория, граничеща с двeтe съседни държави – Гърция и Северна Македония, а и място, където ловците от Петрич и района практикуват любимия си спорт.

Сдруже­нието със 102-годишна исто­рия през годините не спира да налага морални и ловни принципи, които да отговарят на съвременните изисквания и критерии за ловно дело и политики. Ловните полета на дванайсетте ловни дружинки са разположени на прилежа­щи територии на планините Беласица и Огражден и по­речието на Струма, преди да напусне пределите на Бълга­рия. В сдружението членува и една риболовна дружинка, чиито членове могат да прак­тикуват риболовния спорт по Струма и река Струмешница.

Ловната площ на сдруже­нието е 55176 ха. На нея ло­вуват 1200 ловци. Ловните дружинки на Петрич-изток, Първомай, Долене, Ключ, Габрене и някои други зада­ват съвременните стандарти за далновидна ловно-сто­панска политика не само за конкретния сезон, но и за налагане на традиции, които дават резултати и вдъхват самочувствие.

За неотдав­на завършилия ловен сезон при планиран отстрел 137 диви свине те приключиха с резултат от 145 броя. Цело­годишните грижи за дивеча не се коментират и обсъж­дат на отчетните събрания, а просто се преизпълняват по различните показатели – дивечови ниви, хранилки, солища, калища, стриктен и безкомпромисен контрол в месеците между два сезона.

Всички ловни групи са преду­предени да следят отговорно за епизоотичната обстановка с повишено внимание за аф­риканската чума, независимо че регистрираните огнища в страната засега са далече от района. През изминалия сезон има само два случая за наличие на трихинелоза в групите в Яково и Долене.

Специалистът по лова в сдружението Спас Кятипов сподели: „През последните години се наблюдава непри­ятна тенденция на миграция­та на дивите свине от ниските пояси на Беласица, където има зрели кестенови гори, чи­ито плодове са любима храна за този вид дивеч.

Нощем идват от Гърция и след като се нахранят отново напускат района и се връщат обратно. Обяснението – за тях много е важно спокойствието, а през последните години увлече­нието по офроуд, колоездене, мотоциклетизъм, обикновен и билков туризъм, кестено-събирачи и дърводобив в Бе­ласица създават среда, която се избягва от всички видове диви животни“.

Извън тези обстоятелства обособената паркова и ре­зерватна зона в Беласица допълнително ограничават ползването на разрешените дивечови представители.

В това отношение Огражден планина предоставя по-добри условия за дивеча и благо­приятни предпоставки за лов­на слука.

Една от водещите програм­ни задачи на сдружението е неотстъпната борба с хищ­ниците. Статистически отче­тено Огражден се обитава от най-много вълчи глутници на хектар горска площ.

В равнин­ните полета край течението на Струма с всяка измината година нараства броят на чакалите, чието присъствие компрометира заешките и фазанови запаси.

В борбата с хищниците в ЛРС-Петрич през миналата го­дина са се отличили ловците Севди Бекташев от с. Камена с 30 лисици и 10 белки, Огнян Трайков от дружинката в Са­муилово с 2 вълка и 8 лисици и Георги Георгиев от групата в с. Митиново с 6 чакала.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ