Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Разград – Ловци строят нов волиер на зелена поляна

разград волиер

Нов волиер за доотглеждане на ферме­но произведени фазани с капацитет над 3000 птици на възраст до 45 дни строят на зелена поляна ловци от Ловно-рибар­ско сдружение „Сокол“ в Разград. Мащаб­ният градеж се намира в м. „Кон Чапара“ в ловностопанския район на ЛРС-Сеново.

Реализацията му се съфинасира от „На­ционална програма за устойчиво разви­тие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване на дивеч“. За целта още през пролетта на 2023 г. от ЛРС-Разград са подали заявление и прогнозен бюджет за строителството на волиера.

Първоначалната идея била в наскоро закупена сграда, полз­вана някога за обор на прежив­ни животни, да се извършат реконструкции. Оказало се обаче, че това е много по-труд­но и би било нефункционално, отколкото да се започне ново строителство.

разград волиер

Така ловците из­брали място, което е възможно най-доброто откъм местооби­тание за фазаните, с които приоритетно се задивечават с птици районите, стопанисвани от ЛРС-Разград.

Волиерът е разположен вър­ху общинска земя, наета от ловците за срок от 10 години. В близост има и стара постройка, която ще бъде използвана за съхранение на фуража, необ­ходим за изхранването на мал­ките дивечови птици в периода на доотглеждането.

Градежът започнал през март с разчистване на терена. Първоначално в бригадите се включвали до 50-тина ловци, защото работата не изисквала повече хора. Постепенно ра­ботните групи се разраствали, а градежът видимо напредвал.

Само през последните два по­чивни дни в строителството взели участие близо 100 чо­века. Те успели да завършат до покрив затворените поме­щения на съоръжението и да оградят двора.

Целта е през юни в новото съоръжение да бъдат наста­нени първите 2250 фазанчета. 45-дневните дивечови птици ще бъдат доставени от стопанството на фирма „Сокол–БЛРС“ в град Русе.

Те ще бъ­дат доотгледани до 90-дневна възраст и разселени във всич­ки 31 ловно-рибарски дружини на ЛРС-Разград.

След приключване на ос­новните дейности от счетовод­ството на сдружението ще из­пратят финансови документи в НЛРС-СЛРБ, остойностяващи съграденото.

Предстои специ­ална комисия от Националната организация да приеме обекта, след което част от вложените средства ще бъдат възстано­вени по „Национална програма за устойчиво развитие на диве­човите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване на дивеч“, която работи по­вече от 20 години в помощ на българските ловци, членове на Съюза.

Анелия СЛАВЕЙКОВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ