Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Септември избра Стоян Серев за председател

Спас СПАСОВ

На 8 юни т. г. от 19 ч. в пленарната зала на общи­на Септември се проведе годишното отчетно-изборно събрание на ЛРС „Марица 1999“. Форумът имаше изу­мителен кворум, като от 59 делегати присъстваха 57 човека, а за председател на мероприятието бе избран дългогодишният активен член на сдружението Лъче­зар Павлов, а за протокол­чик – бившият кмет на общи­ната Петър Бошев.

Отчетният документ на УС бе прочетен от председате­ля му Мариян Златков, като в него той обърна внимание на факта, че сдружението се състои от 16 дружини, в които членуват 883 ловци, стопанисващи 44 520, 5 ха ловна площ. На нея според пролетната таксация през миналата година е имало: 817 сърни, 630 диви свине, 3 300 заека, 5980 яребици и 445 фазана. За отбелязване е, че в някои ловно-рибар­ски дружини се е създала реална опасност от силно намаляване на запасите от див заек, като те са едва 2-3 на 100 ха. През ловния се­зон са отстреляни 119 диви свине, 3 сърни, 2210 свраки, 47 лисици, 182 чакала и др. Изградени са и три нови во­доема в землищата на села­та Калугерово, Злокучене и Момина Клисура.

Мариян Златков обърна внимание, че борбата с бра­кониерството в организация не е самоцел, а е една не­обходимост, от която зависи по-нататъшното развитие на ловното стопанство и ди­вечовите запаси.

След ожесточените де­бати по отчетния документ думата бе дадена на пред­седателя на КС Георги Йовчев, който с изключи­телна обстойност и точност запозна присъстващите с финансовото състояние на сдружението и неслучайно докладът бе приет с пълно болшинство.

Най-интересната част от форума бе изборът на ръ­ководни органи. Така в УС влязоха 21 членове: 16-те председатели на ЛРД и още 5 човека. Много оспорвана бе битката за председател­ското място между досегаш­ния председател Мариян Златков и зам.-председате­ля на сдружението Стоян Серев. След тайния вот в крайна сметка с 30 гласа спечели Стоян Серев срещу 26 за неговия опонент. Де­легати на общото събрание на НЛРС-СЛРБ станаха но­воизбраният председател и специалистът по лова Крум Кондарев.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ