Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-София-изток – Близо 300 яребици обогатиха природата

разселване софия-изток

Близо 300 яребици, на възраст 270 дни, ще разсе­лят ловци от ловно-рибарско сдружение София-изток. Фермено произведените птици са доставени от ди­вечовъдното стопанство на фирма „Сокол-БЛРС“ в Сли­вен. След доотглеждане във волиери на софийското сдру­жение в Казичене яребиците ще бъдат пуснати в подходя­щите за вида местообитания в ловностопанските райони на дружините в Челопечене, Яна, Кремиковци, Желява и Казичене.

„Разселени по това вре­ме яребиците ще направят двойки с местната попула­ция. Така всяка година ние опресняваме кръвта на вида и подпомагаме да се увеличи числеността на популация­та“, обясни мотивите за про­летното разселване с птици от „голямата“ възрастова група специалистът по лова на ловно-рибарско сдруже­ние София-изток Любомир Бачев.

Половината от фермено произведените дивечови пти­ци са платени със средства от онези 30% от таксата за стопа­нисване на дивеча, които от 2023 г. държавата върна на ловците и постъпват по партидата на сдружението в Националното ловно-рибар­ско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“.

175 яребици разселва тази пролет ЛРС-Брезник

Останалата част е по Националната програма за разселване на дивеч, която работи в системата на НЛРС-СЛРБ от 2003 г.

Това ще е първото разсел­ване на фермено произведен дивеч в ловните полета на со­фийското сдружение за тази година. В началото на лятото предстои ловците да обага­тят природата с още яреби­ци, но от малките възрастови групи.

45 и 90-дневни ще са и предвидените за разселване през юни зеленоглави патици и тракийски кеклици.

Анелия СЛАВЕЙКОВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ